Servicii sociale

Căminul pentru persoane vârstnice

Șef Centru: Orlea Adriana Sanda

DATE CONTACT

Str. George Coșbuc, nr. 20, Sibiu
0269211047, 0269213423, mobil: 0799812567


Serviciul social „Căminul pentru Persoane Vârstnice” cod serviciu social 8730 CR-V-I, funcționează ca unitate fără personalitate juridică în structura Direcției de Asistență Socială Sibiu, furnizor public de servicii sociale acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr. 001350, deține licența de funcționare seria LF nr. 0011496.
 „Căminul pentru Persoane Vârstnice”, are sediul în Municipiul Sibiu, str. George Coșbuc, nr. 20, judeţul Sibiu, tel: 0269211047, tel: 0269213423, mobil: 0799812567, e-mail: infocamin@sibiu.ro.
 
Scopul serviciului social „Căminul pentru Persoane Vârstnice” este îngrijirea şi asistenţa socială în regim rezidenţial a persoanelor vârstnice din Municipiul Sibiu, prin asigurarea de condiţii corespunzătoare de găzduire şi de hrană, îngrijiri medicale, recuperare şi readaptare, activităţi de ergoterapie şi de petrecere a timpului liber, servicii de asistenţă socială şi suport psihologic.

SERVICII OFERITE

Servicii sociale furnizate
               
1. găzduire pe perioada nedeterminată. Căminul pentru Persoane Vârstnice are o capacitate de 90 de locuri şi oferă:

 • cazare completă
 • servicii sociale
 • servicii sociomedicale
 • servicii medicale
2. îngrijire personală: Beneficiarii primesc ajutor şi îngrijire adecvată pentru a-şi continua viaţa în demnitate şi respect.
3. asistenţă pentru sănătate: asistenţă adecvată pentru sănătate, respectiv supraveghere şi tratament, în baza prescripţiilor medicale.
4. recuperare/reabilitare funcţională în scopul menţinerii sau ameliorării autonomiei funcţionale a beneficiarului.
5. viaţa activă şi contacte sociale: participarea beneficiarilor la activităţi de socializare şi de petrecere a timpului liber (organizează excursii, organizează sărbătorirea zilelor de naştere, a unor sărbători religioase, facilitează accesul beneficiarilor la spectacole etc.)
6. integrare/reintegrare socială
 • integrarea/reintegrarea socială a beneficiarilor
 • activităţi de informare, consiliere, terapii ocupationale etc. 
 
Condiţiile de accesare a serviciilor sociale furnizate de “Căminul pentru Persoane Vârstnice”
 
În „Căminul pentru Persoane Vârstnice” pot fi instituționalizate persoanele vârstnice care îndeplinesc următoarele criterii de eligibilitate:
- au împlinit, potrivit legii, vârsta legală de pensionare la momentul depunerii cererii (65 ani);
- au domiciliul/reședința pe raza adminsitrativ teritorială a Municipiului Sibiu;
- nu au familie sau nu se află în întreţinerea unei sau unor persoane obligate la aceasta, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;
- nu au locuinţă şi nici posibilitatea de a-şi asigura condiţiile de locuit pe baza resurselor proprii;
- nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare;
- nu se pot gospodări singure sau necesită îngrijire specializată;
- se află în imposibilitatea de a-şi asigura nevoile sociomedicale, datorită bolii ori stării fizice sau psihice.
- nu sunt diagnosticate cu afectiuni psihice sau medicale care ar periclita buna desfaşurare a activităţii sociale în unitate şi ar pune în pericol sănătatea şi integritatea celorlalţi beneficiari.
- nu prezintă tulburări de comportament şi nu au săvârşit infracţiuni de natură a le face incompatibile cu integrarea în colectivitate.

Accesul unei persoane vârstnice în cămin se face avându-se în vedere următoarele criterii de prioritate:
1) necesită îngrijire medicală permanentă deosebită, care nu poate fi asigurată la domiciliu;
2) nu se poate gospodări singură;
3) este lipsită de susţinători legali sau aceştia nu pot să îşi îndeplinească obligaţiile datorită stării de sănătate sau situaţiei economice şi a sarcinilor familiale;
4) nu are locuinţă şi nu realizează venituri proprii.
 
 Documente necesare în vederea solicitării serviciilor de îngrijire în cămin.
Serviciile de îngrijire și asistență în cămin se acordă la cererea scrisă (formular tip) a persoanei vârstnice interesate sau a reprezentantului legal/convențional al acesteia. Cererea poate fi transmisă pe suport de hârtie sau în format electronic la sediul/e-mail-ul Direcției de Asistență Socială Sibiu, B-dul Victoriei, nr. 1-3, e-mail: protsoc@sibiu.ro sau la sediul Centrului de servicii comunitare din Sibiu, str. Andrei Șaguna, nr. 21. Cererea trebuie însoțită de următoarele documente:
- Copie după C.I. și certificatul de naștere ale persoanei vârstnice,
- Copie după ultimul cupon de pensie al persoanei vârstnice,
- Copie act medical (bilet de ieșire din spital, adeverință medicală eliberată de medicul de familie cu afecțiunile de care suferă persoana vârstnică)
- Alte documente prin care se recomandă îngrijirea și asistarea persoanei vârstnice în regim instituționalizat și/sau orice alte documente care atestă situația persoanei vârstnice și îi conferă dreptul de a fi asistat și îngrijit într-un centru rezidențial, în copie.
În momentul depunerii Cererii de admitere, persoana vârstnică sau reprezentantul legal/ convențonal al acestuia este informat despre aspectele legate de accesarea serviciilor căminului.
 
 Evaluarea inițială și încadrarea în criteriile de eligibilitate.            
 
După înregistrarea cererii un specialist (asistent social/psiholog) din cadrul centrului de servicii Comunitare realizează la domiciliul persoanei vârstnice evaluarea inițială a situației solicitantului de servicii de îngrijire și asistență în centru. Prin evaluarea inițială se identifică încadrarea în criteriile de eligibilitate și necesitatea oferirii de servicii de îngrijire în cămin.
În situația în care în urma evaluării inițiale se constată că potențialul beneficiar se încadrează în criteriile de eligibilitate și necesită servicii de îngrijire în cămin, acesta este informat cu privire la depunerea documentelor necesare pentru realizarea evaluării complexe a situației beneficiarului. Potențialul beneficiar va depune următoarele documente:
 • Acte de stare civilă: copii ale buletinului sau cărții de identitate, certificatului de naştere și de căsătorie, certificat de deces pentru soţ/soţie, sentinţă de divorț
 • Acte de stare civilă pentru copil/copii sau pentru susţinătorii legali/persoane obligate la întreținere conform Codului Civil: certificate de naştere, certificate de căsătorie, buletine sau cărţi de identitate
 • Declaraţie pe proprie răspundere a solicitantului în care să se specifice numele susţinătorilor legali/ persoane obligate la întreținere conform Codului Civil sau după caz declaratie pe proprie răspundere privind lipsa susţinătorilor legali/persoane obligate la întreținere conform Codului Civil
 • Acte doveditoare privind veniturile solicitantului şi ale membrilor familiei susţinătorilor legali/persoane obligate la întreținere conform Codului Civil: adeverinţă de salariu, cupon de pensie, adeverinţe de venit impozabil eliberate de organele financiare teritoriale, alte acte sau, după caz, declaraţie notarială pe propria răspundere că nu are venituri.
 • Copie de pe ultima hotărâre judecătorească definitivă, prin care s-au stabilit obligaţii de întreţinere ale unor persoane în favoarea sau în obligaţia solicitantului, daca este cazul
 • Adeverința medicală emisă de medicul de familie al beneficiarului în care sunt precizate toate afecțiunile de care suferă vârstnicul.
 • Evaluare psihiatrică.
 • Analize medicale: RX toracic, VDRL, Antigen H.B.S., test HIV, antigen H.V.C.
 
  Evaluarea complexă și dispoziția de admitere
 
Evaluarea complexă a situației beneficiarului se realizează de echipa pluridisciplinară a Centrului de servicii comunitare compusă din asistent social și psiholog prin deplasarea la domiciliul potențialului beneficiar. Evaluarea medicală, va fi realizată de către medicul de familie al potențialului beneficiar. Echipa pluridisciplinară desemnată realizează evaluarea socio-economică, medicală și familială completând Fișa de evaluare socio-medicală și geriatrică. În urma evaluării se stabilește încadrarea în gradul de dependență și nevoile persoanei vârstnice.
După realizarea evaluării complexe a vârstnicului și stabilirea nevoilor persoanei vârstnice de echipa pluridisciplinară, la recomandarea acestora, coordonatorul Centrului de servicii comunitare propune directorului executiv al DAS Sibiu admiterea potențialului beneficiar în cămin prin întocmirea unui referat de aprobare. În baza referatului de aprobare, directorul executiv al Direcției de Asistență Socială emite dispoziția de admitere în centru. După emiterea dispoziției de admitere dosarul este înaintat Căminului pentru Persoane Vârstnice.
Potențialul beneficiarul este informat cu privire la prevederile dispoziției de admitere.              
 
Contribuția/plata serviciilor de îngrijire în centru
 
Valoarea contribuției lunare de întreținere se stabilește și se aprobă anual prin Hotărâre a Consiliului Local Sibiu.
Obligaţia de plată a contribuţiei lunare de întreţinere este în sarcina persoanei vârstnice şi/sau a susţinătorilor legali se stabileşte printr-un angajament de plată, semnat de persoana vârstnică, de reprezentantul său legal, după caz, şi/sau de susţinătorul legal.
Contribuția lunară de întreținere a persoanelor vârstnice îngrijite în Căminul pentru Persoane Vârstnice și care dispun de venituri proprii, este în cuantum de 60% din valoarea veniturilor personale lunare, fără a depăși costul mediu lunar de întreținere aprobat.
Contribuția susținătorilor legali ai persoanelor vârstnice instituționalizate în Căminul pentru Persoane Vârstnice va reprezenta un procent de 100% din diferența de acoperit până la concurența valorii integrale a contribuției de întreținere, dacă realizează venit lunar, pe membru de familie, în cuantum mai mare decât valoarea netă a salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit potrivit legii.
La stabilirea venitului lunar pe membru de familie ai susținătorilor legali, din veniturile nete lunare ale susținătorilor legali se scad eventualele obligații legale de întreținere aflate în executare, iar suma rămasă se împarte la numărul membrilor de familie pe care susținătorii legali îi au efectiv în întreținere, cu respectarea prevederilor art. 527 din Codul Civil.
Obligaţia de plată a contribuţiei lunare de întreţinere în sarcina persoanei vârstnice şi/sau a susţinătorilor legali se stabileşte printr-un angajament de plată, semnat de persoana vârstnică, de reprezentantul său legal, după caz, şi/sau de susţinătorul legal. Angajamentul de plată constituie titlu executoriu.
Persoanele vârstnice instituționalizate care nu au venituri și nici susținători legali nu datorează contribuția de întreținere, aceasta fiind asigurată din bugetul local.
Persoanele vârstnice ale căror venituri nu acoperă contribuția de întreținere și nu au susținători legali sau au susținători legali dar care nu realizează venituri suficiente din care să plătească diferența din contribuția de întreținere, aceasta este asigurată din bugetul local.
Contribuția de întreținere reprezintă venit la bugetul local.UNDE SE AFLĂ

Album foto

Sibiu, Bulevardul Victoriei 1-3, judeţul Sibiu
Programul cu publicul:
Luni – Joi - orele 8:00-15:00
Vineri – orele 8:00-12:00
© 2022-2024 DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ SIBIU, Toate drepturile rezervate