Servicii și birouri

Serviciul Salarizare, Financiar - Contabil, Buget și Administrativ

Șef Serviciu: Frățilă Ioan

DATE CONTACT

B-dul Victoriei 1-3, Sibiu
0269-208990, 0722-108671
Serviciului Salarizare, Financiar - Contabil, Buget și Administrativ se află în subordinea directorului executiv, este coordonat de un şef de serviciu.
Asigură buna organizare şi desfăşurare a activităţilor: financiară, contabilă, bugetară, salarizare şi achiziţii publice ale Direcției de Asistenţă Socială în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

ATRIBUȚII

 A. Atribuții privind activitatea de salarizare, financiar-contabilă
 
1. Întocmeşte anual proiectul bugetului direcţiei pe baza fundamentărilor realizate de compartimentele de specialitate din cadrul direcţiei şi îl propune ordonatorului principal de credite, la termenele prevăzute de lege, asigurând prezentarea tuturor documentelor necesare ordonatorului principal de credite în vederea aprobării bugetului anual;
2. Organizează, asigură şi răspunde de exercitarea, conform prevederilor legii, a controlului financiar preventiv propriu.
3. Organizează și conduce întreaga evidenţă contabilă la nivelul Direcţiei de Asistenţă Socială, asigurând respectarea disciplinei financiar contabile;
4. Asigură înregistrarea în contabilitate a operațiunilor prin utilizarea conturilor și implementarea planului de conturi, conform prevederilor legale;
5. Intocmește corect balanțele de verificare, situațiile financiare și anexele la bilant;
6. Asigură respectarea corespondenței între conturile contabile de cheltuieli și codurile bugetare conform clasificației economice-Anexa 5 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1917/2005, întocmind execuția bugetară correct;
7. Estimeaza valoarea contractelor de achiziții în vederea fundamentării bugetului de venituri și cheltuieli pentru fiecare an bugetar;
8. Face punctajul, periodic, cu responsabilul cu achizițiile referitor la derularea contractelor încheiate;
9. Asigură angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor în limita creditelor bugetare aprobate și cu respectarea articolelor bugetare, cu viza prealabilă de CFP;
10. Asigură pe parcursul exercițiului financiar rectificarea bugetului acolo unde se impune, fie prin virări de credite, fie prin modificarea trimestrialității,cu aprobarea ordonatorului principal de credite;
11. Asigură angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor pe parcursul exerciţiului bugetar, în limita creditelor bugetare aprobate;
12. Întocmește statele de plată și efectuează plata lunară a salariilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, potrivit legii;
13. Intocmește statele de plată și efectuează plata indemnizaţiei lunare pentru persoanele cu handicap grav pe perioada valabilităţii certificatului de încadrare în grad de handicap;
14. Intocmește statele de plată și efectează plata indemnizației pentru persoanele cu handicap grav pe perioada absenței temporare a asistentului personal(concediu de odihnă și concediu medical);
15. Intocmește listele cu persoanele cu handicap grav şi accentuat precum și asistenții personali ai acestora, beneficiari de gratuitate pe toate liniile la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă şi cu metroul si efectuează lunar plata catre SC TURSIB SA;
16. Intocmește lunar statele de plată pentru personalul propriu și asigură efectuarea plății acestora;
17. Intocmește lunar statele de plată pentru asistenții medicali comunitari și mediatorul sanitar și asigură efectuarea plății acestora;
18. Intocmește și depune lunar on –line declarația 112, declarația 100 și anual, declarația 205;
19. Asigură corelarea datelor din declarații cu fișa rol emisă de DGFP și corectează eventualele erori;
20. Intocmește și transmite lunar ordonatorului principlal de credite monitorizarea lunară și monitorizarea trimestrială;
21. Corelează Anexa 7 la buget cu sumele plătite din fiecare articol bugetar și corelează plățile cu extrasele emise de trezorerie;
22. Asigură și conduce distinct evidența încasărilor și plăților din surse extrabugere;
23. Intocmește situațiile statistice lunare/anuale aferente fondului de salarii (Situația S1- lunar, Siuatia S3 - anual, Raportarea fondului de salarii – semestrial);
24. Ține evidenţa analitică a furnizorilor şi răspunde de încadrarea corectă în articol bugetar;
25. Efectuează operații de încasări și plăți în numerar prin casieria Direcției;
26. Eliberează BCF-uri pentru autoturismul institutiei ori de câte ori se impune și răspunde de respectarea consumului de combustibil normat stabilit prin actele normative in vigoare;
27. Intocmeste lunar, pe baza foilor de parcurs zilnice, fișa activității zilnice-FAZ;
28. Verifică lunar documentele justificative depuse de asociații și fundații cu încararea în buget și cheltuielile exigibile aprobate prin HCL;            
29. Efectuează plata pe baza documentelor înaintate și verificate;
30. Efectuează recepţia cantitativă şi calitativă a bunurilor şi materialelor achiziţionate pentru buna desfăşurare a aparatului propriu al DAS;
31. Ține evidenţa bunurilor şi materialelor din gestiune şi răspunde de eliberarea lor cu aprobarea prealabilă a directorului executiv;
32. Ține evidenţa mijloacelor fixe privind intrările, ieşirile, calculul amortizării pentru aparatul propriu;
33. Întocmește referatul privind inventarierea anuală a patrimoniului, propunând comisia de inventariere și stabilirea gestiunilor supuse inventarierii;
34. În baza deciziei de inventariere, pune la dispoziția comisiei listele de inventar;
35. Întocmește referatul privind rezultatele inventarierii și îl propune spre aprobare directorului executiv;
36. În cazul bunurilor casate, întocmeste documentele pentru casarea bunurilor spre a fi aprobate de ordonatorul principal de credite;
37. Eliberează adeverințele privind veniturile salariațiilor si persoanelor cu handicap beneficiare de indemnizația lunară;
 
B.Atribuții privind activitatea în domeniul achizițiilor publice

1. Îndeplineşte atribuţiile de compartiment intern specializat în atribuirea contractelor de achiziţie publică, conform legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice;
2. Întocmeşte şi actualizează ori de câte ori este nevoie, programul anual al achiziţiilor publice legale şi îl înaintează spre aprobare ordonatorului principal de credite;
3. Răspunde de lansarea, derularea şi finalizarea procedurilor de achiziţii publice de produse, servicii şi lucrări, în conformitate cu actele normative ce reglementează activitatea de achiziţii publice;
4. Elaborează documentaţiile de atribuire şi asigură publicitatea necesară procedurilor de achiziţie;
5. Întocmeşte şi răspunde de păstrarea dosarului achiziţiei pentru toate achiziţiile realizate, conţinând toate documentele aferente achiziţiei, inclusiv ofertele;
6. Colaborează cu serviciile din cadrul instituţiei în vederea identificării şi evaluării potenţialelor riscuri ce pot apărea pe parcursul derulării procedurii de achiziţie publică;
7. Ține evidenţa procedurilor în curs de derulare şi a celor derulate;
8. Urmăreşte realizarea şi derularea tuturor contractelor de achiziţie publică, verifică şi răspunde de respectarea prevederilor din contractele încheiate la nivelul serviciului şi a disciplinei contractuale;
9. Ține evidenţa urmăririi contractelor încheiate, în ceea ce priveşte respectarea termenelor de prestare a serviciilor şi a furnizărilor de bunuri, precum si respectarea termenelor de execuţie a lucrărilor;
10. Informează conducerea institutiei despre stadiul derulării contractelor privind respectarea clauzelor contractuale;
11. Participă cu reprezentanţi în comisiile de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractelor de achiziţii publice, în comisiile de recepţie a bunurilor achiziţionate ori în comisiile de recepţie la terminarea lucrărilor şi la recepţia finală, după expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor;
12. Prezintă rapoarte cu privire la achiziţiile publice derulate, stadiul derularii contractelor şi Programul Achiziţiilor Publice, comunică raportări statistice şi transmiteri de date şi altor instituţii ierarhic superioare;
13. Urmăreşte, ca achiziţiile din DAS, sa se încadreze în cantităţile aprobate prin Programul Anual de Achiziţii;
14. Întocmeşte dosarul de achiziţii publice pentru fiecare achiziţie efectuată şi răspunde de aplicarea în domeniu a legislaţiei în vigoare;
15. Întocmeşte si transmite raportul anual privind contractele de achiziţii publice;

LEGISLAȚIE

1. OUG 57/2019 privind Codul administrativ;
2. Legea nr. 82/1991 - Legea contabilității, republicată si actualizată;
3. OMFP nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, planul de conturi pentru instituții publice și a instrucțiunilor de aplicare a acestora, cu modificările și completările ulterioare;
4. OMFP nr. 1792/2002, actualizat, pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;
5. OMFP nr. 2634 /2015 privind documentele financiar-contabile;
6. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
7. Ordonanța nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv republicată si actualizată;
8. OMFP nr. 923 /2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu republicat si actualizat;
9. OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
10. HG nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice actualizata;
11. Hotărârea nr. 2230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale actualizată;
12. HG nr. 1031/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrative-teritoriale; 
13. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților sau instituțiilor
14. Decret 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casa ale unităţilor socialiste.
15. Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale republicata si actualizata
16. HG nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe;
17. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, actualizata;
18. HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
19. Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, actualizată;
20. HG nr. 1153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială actualizata;
21. Ordinul nr. 14/1982 pentru aprobarea normativului privind consumul de combustibil și ulei pentru automobile;
22. HG nr. 518 /1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar actualizată;
23. Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor,republicată si actualizată;
24. HG nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările și completările ulterioare;UNDE SE AFLĂ
Sibiu, Bulevardul Victoriei 1-3, judeţul Sibiu
Programul cu publicul:
Luni – Joi - orele 8:00-15:00
Vineri – orele 8:00-12:00
© 2022-2024 DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ SIBIU, Toate drepturile rezervate