Servicii și birouri

Biroul Protecția Copilului

Șef Birou: Voina Luminița - Maria

DATE CONTACT

Sibiu, B-dul Victoriei nr.1- 3 cam P 46, P 47 și P 48
0269/208927
Programul cu publicul:
 
 Luni-Joi între orele 08.00 – 15.00
 Vineri între orele 08.00 – 12.30.
Fiecare copil este un tip diferit de floare. Și toți la un loc fac din această lume o grădină frumoasă.

Poate unul dintre cele mai profunde citate despre copii aparține marelui scriitor rus Dostoievski: Sufletul se reface în prezența copiilor. Prin puritatea lor, prin energia lor, pur și simplu noi, adulții, ne reîncărcăm cu optimism și energie în prezența lor. Devenim mai buni, mai toleranți, mai răbdători. Să nu uităm niciodată că nu doar cer lucruri de la noi, precum atenție, dar copiii ne și oferă mult înapoi. Ne oferă acea perspectivă inocentă, dar atât de adevărată asupra lumii și a vieții.
Conform prevederilor legale tuturor copiilor trebuie să li se asigure satisfacerea nevoilor de bază, nu numai pentru supravieţuire şi protecţie, ci şi pentru a-şi dezvolta personalitatea, talentele, abilităţile mentale şi fizice.
Ei au nevoie de tot ceea ce îi poate ajuta să crească şi să se dezvolte. De exemplu, au nevoie de prieteni şi de familie, de dragoste şi de distracţie, au nevoie de un mediu curat şi de locuri de joacă, de poveşti şi muzică, de şcoli şi biblioteci, precum şi de toate lucrurile care le stimulează mintea şi îi ajută să crească şi să se dezvolte de la an la an.
Toate lucrurile de care au nevoie copii pentru dezvoltare trebuie să corespundă fiecărui stadiu în parte. Dacă se sare o etapă, copilul va avea nevoie de ajutor special pentru a o compensa.
Prin urmare copiii au dreptul la dezvoltare, la educaţie, la îngrijiri medicale, la asistenţă socială şi la joacă. Părinţii, atât mama cât şi tatăl, sunt principalii responsabili pentru asigurarea dezvoltării copilului ținând seama de capacităţile în dezvoltare ale acestuia şi de drepturile sale. Statul trebuie să susțină părinţii în această sarcină prin furnizarea unor facilităţi precum şcoli, spitale, locuri de joacă, baze sportive, centre de zi s.a.m.d.
Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului introduce în România o nouă viziune asupra copilăriei. Aceasta refuză să-i vadă pe copii ca nişte mini-cetăţeni cu mini drepturi şi sublinează că drepturile copilului fac parte din categoria drepturilor omului.
Astfel, Legea nr.272/2004 accentuează responsabilităţile părinţilor în relaţia cu copilul, precum şi faptul că fiecare copil este important şi este o fiinţă capabilă. Această lege consideră că nu este suficient dacă se înregistrează rezultate medii bune sau o rată înaltă de progres general ci este foarte important să se identifice disparităţile, să se aibă în vedere acei copii care nu beneficiază de valul de progres, cei care rămân neglijaţi sau uitaţi din cauza genului, a originii sociale sau etnice sau, pur şi simplu pentru că sunt săraci, au dizabilităţi sau trăiesc în zone îndepărtate. Pe scurt ideea pe care legea o transmite tuturor celor care sunt responsabili cu promovarea drepturilor copilului în România este că fiecare copil contează şi toate autorităţile responsabile cu promovarea şi protecţia drepturilor copilului în România au datoria de a depune toate eforturile pentru a asigura că nici un copil nu este uitat sau ignorat. De asemenea, legea sublinează că părinţii sunt primii responsabili pentru creşterea, îngrijirea şi dezvoltarea copilului. Pentru îndeplinirea responsabilităţilor lor, părinţii au dreptul să primească sprijinul necesar din partea comunităţii şi a autorităţilor locale. Un serviciu important a nivel local este Direcția de Asistență Socială, care va lua toate măsurile necesare pentru depistarea precoce a situaţiilor de risc care pot determina separarea copilului de părinţii săi, precum şi pentru prevenirea comportamentelor abuzive ale părinţilor şi a violenţei în familie.
Prin serviciile pe care le furnizează, Biroul Protecţia Copilului din cadrul Direcției de Asistență Socială Sibiu oferă servicii sociale cu caracter primar care au drept scop prevenirea sau limitarea unor situaţii de dificultate, de risc/vulnerabilitate care pot duce la marginalizare sau excluziune socială pentru familiile cu copii aflaţi în dificultate din municipiul Sibiu. De asemenea consilierii din cadrul Biroului Protecția Copilului implică familia în toate deciziile, acţiunile şi măsurile privitoare la copil şi sprijină îngrijirea, creşterea şi formarea, dezvoltarea şi educarea acestuia în cadrul familiei.
 
OBIECTIVE GENERALE
               
1. Prevenirea separării copilului de părinții săi.
2. Prevenirea abandonului școlar.
3. Prevenirea oricăror forme de abuz, neglijare și exploatare a copilului în famila naturală.
4. Prevenirea oricăror forme de violență.
5. Identificarea, interventia si monitorizarea copiilor care sunt lipsiti de ingrijirea parintilor pe perioada in care acestia se afla la munca in strainatate.
 
OBIECTIVE SPECIFICE
 
1. Prevenirea separării copilului de părinții săi, a abandonului școlar, a oricăror forme de abuz, neglijare și exploatare a copilului în famila naturală:
 
- Identificarea cu prioritate a copiilor aflaţi în situaţie de risc din unitatea administrativ-teritorială și realizarea unei liste a resurselor existente la nivel local;
- Identificarea și evaluarea situațiilor care impun acordarea de servicii și beneficii;
- Monitorizarea și analizarea situației copiilor aflați în risc din municipiului Sibiu și a modului de respectare a drepturilor acestora;
- Asigurarea consilierii și informării familiilor cu copii în întreținere asupra drepturilor și obligațiilor acestora, asupra drepturilor copilului și asupra serviciilor disponibile pe plan local;
- Înregistrarea minorilor în registrul de stare civilă și obținerea certificatului de naștere;
- Urmărirea evoluţiei dezvoltării copilului şi a modului în care părinţii acestuia îşi exercită drepturile şi îşi îndeplinesc obligaţiile cu privire la copilul care a beneficiat de o măsură de protecţie specială şi a fost reintegrat în familia sa;
- Acordarea sistematică a serviciilor şi prestaţiilor prevăzute de lege, cu accent deosebit pe informarea corespunzătoare a părinţilor, consilierea acestora, terapie sau mediere, acordate în baza unui plan de servicii;
- Sprijinirea accesul copilului şi a familiei sale și la alte servicii;
- Monitorizarea relaţiilor personale cu copilul în cazul în care unul dintre părinţi împiedică sau afectează în mod negativ legăturile personale ale copilului cu celălalt părinte, prin nerespectarea programului stabilit de instanţă sau convenit de părinţi;
- Monitorizarea modului în care tutorele se ocupă de creșterea și îngrijirea copiilor față de care s-a dispus măsura tutelei.
 
 
2. Prevenirea şi combaterea violenţei în familie:
 
- Identificarea cazurilor de violență în familie și culegerea informaților asupra acestora;
- Identificarea situațiilor de risc pentru părțile implicate în conflict și îndrumarea acestora spre servicii de specialitate;
- Evaluarea gradului de risc, din perspectiva acordării serviciilor sociale;
- Facilitarea și orientarea beneficiarilor, în funcţie de nevoi, spre alte servicii şi programe existente la nivelul comunităţii (fundații, asociații, adăposturi pentru victimele violenței, etc.).
- Informarea și sprijinirea lucrătorilor poliției în situațiile de violență în familie identificate.
 
 
3. Identificarea, interventia si monitorizarea copiilor care sunt lipsiti de îngrijirea părinților pe perioada în care aceștia se află la muncă în străinătate:
 
- Identificarea cazurilor de copii ai căror părinţi se află la muncă în străinătate și reevaluarea situaţiei acestora la fiecare 3 luni;
- Urmărirea menţinerii relaţiilor personale ale copiilor cu părinţii care sunt plecaţi la muncă în străinătate;
- Organizarea de programe de educaţie parentală destinate părintelui care se ocupă de creşterea şi îngrijirea copilului după plecarea celuilalt părinte la muncă în străinătate, respectiv persoanelor desemnate a se ocupa de creşterea şi îngrijirea copiilor cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate, precum şi a celor care au revenit în ţară după o perioadă de şedere în străinătate alături de părinţi mai mare de un an.
- Inițierea unor campanii de informare a părinţilor, în vederea:
  a) conştientizării de către părinţi a riscurilor asumate prin plecarea lor la muncă în străinătate;
  b) informării părinţilor cu privire la obligaţiile ce le revin în situaţia în care intenţionează să plece în străinătate.
       c) posibilităţilor legale de care pot dispune părinţii care pleacă la muncă în străinătate, în vederea asigurării protecţiei fizice şi juridice a copiilor care urmează să rămână în ţară.

ATRIBUȚII

 
1. Pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului, consilierii din cadrul Biroul Protecția Copilului asigură:
 

 • aplicarea mãsurilor de asistenţã socialã pentru familie ca forme de sprijin destinate, în principal, menţinerii copilului în familie şi depãşirii unei situaţii de dificultate, reconcilierii vieţii de familie cu viaţa profesionalã, încurajãrii ocupãrii pe piaţa muncii;
 • suport acordat pentru asigurarea îngrijirii, creşterii, formãrii, dezvoltãrii şi educãrii copilului în cadrul familiei;
 • monitorizarea şi analizarea situaţiei copiilor din unitatea administrativ-teritorială precum și modul de respectare a drepturilor copiilor; centralizarea şi sintetizarea datelor şi informaţiilor relevante;
 • depistarea precoce a situațiilor de risc care pot determina separarea copilului de părinți ; prevenirea comportamentelor abuzive ale părinților și a violenței în familie ;
 • realizarea activităţii de prevenire a separării copilului de familia sa, prevenirea abuzului, neglijării, exploatării şi a oricăror forme de violenţă asupra copilului;
 • identificarea şi evaluarea situaţiilor care impun acordarea de servicii şi/sau beneficii pentru prevenirea separării copilului de familia sa, prevenirea abuzului, neglijării, exploatării şi a oricăror forme de violenţă asupra copilului și elaborarea documentaţiei necesară pentru acordarea serviciilor şi/sau beneficiilor, în condițiile legii;
 • consilierea socială şi informarea famililor cu copii în întreţinere asupra drepturilor şi obligaţiilor acestora, asupra drepturilor copilului şi asupra serviciilor disponibile pe plan local;
 • aplicarea măsurilor de prevenire și combatere a consumului de alcool și droguri, de prevenire și combatere a violenței în familie, precum și a comportamentului delincvent;
 • vizitarea, periodică, la domiciliu, a familiilor şi copiilor care beneficiază de servicii şi beneficii şi urmărirea modului de utilizare a benficiilor, precum și familiile care au în îngrijire copii cu părinți plecați la muncă în străinătate;
 • monitorizarea evoluţiei dezvoltării copilului şi a modului în care părinţii acestuia îşi exercită drepturile şi îşi îndeplinesc obligaţiile cu privire la copilul care a beneficiat de o măsură de protecţie specială şi a fost reintegrat în familia sa și întocmirea fișelor/rapoartelor lunare conform legislației în vigoare;
 • întocmirea documentelor în vederea sesizării Direcției Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului în situația în care se constată că dezvoltarea fizică, mentală, spirituală, morală sau socială a copilului este primejduită în familie în vederea luării măsurilor prevăzute de lege;
 • identificarea şi evaluarea situaţiilor care impun acordarea de prestaţii financiare excepţionale ;
 • în situația în care copilul este separat de unul dintre părinți, restabilirea şi menţinerea relaţiilor personale ale copilului cu celălalt părinte, oferirea de consiliere acordată atât copilului cât și părinților la solicitarea acestora și monitorizarea relaţiilor personale ale copilului cu celălalt părinte întocmind rapoarte de monitorizare;
 • promovarea egalității de şanse şi de tratament între bărbaţi şi femei precum şi prevenirea oricăror forme de discriminare. 
 
2. Pentru înregistrarea minorilor în registrul de stare civilă şi obţinerea certificatului de naştere, consilierii din cadrul Biroul Protecția Copilului asigură:
 
a) în situaţia copilului părăsit de mamă în maternitate, pentru care nu s-a stabilit numele şi prenumele și a cărui mamă nu a fost identificată:
 •  primirea și verificarea dosarului cu documentaţia necesară în vederea înregistrării copilului;
 • întocmirea referatului privind stabilirea numelui şi prenumelui copilului abandonat în maternitate şi înaintarea acestuia primarului în vederea obţinerii dispoziţiei de stabilire a numelui şi prenumelui copilului;
 • întocmirea declaraţiei de înregistrare a naşterii copilului la serviciul de stare civilă competent;
 • transmiterea actului de înregistrare a naşterii copilului Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului;                                       
b) în situaţia copilului părăsit de mamă în maternitate, pentru care s-a stabilit numele şi prenumele și a cărui mamă a fost identificată:
 • primirea și verificarea dosarului cu documentaţia necesară în vederea înregistrării copilului;
 • întocmirea declaraţiei în vederea înregistrării naşterii copilului la serviciului de stare civilă competent;
 • transmiterea actului de înregistrare a naşterii copilului Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului; 
c) în situaţia copilului găsit în familie sau într-un loc public precum și a celui părăsit în alte unităţi sanitare, a cărui naştere nu a fost înregistrată:
 • întocmirea procesului verbal de constatare a părăsirii copilului;
 • în situația în care este identificată mama, consilierea și sprijinirea acesteia în vederea realizării demersurilor legate de întocmirea actului de naștere;
 • întocmirea dosarului cu documentaţia necesară în vederea înregistrării copilului;
 • în situația în care identitatea mamei nu a fost stabilită, întocmirea referatului privind stabilirea numelui şi prenumelui copilului părăsit şi înaintarea acestuia primarului în vederea obţinerii dispoziţiei de stabilire a numelui şi prenumelui copilului;
 • întocmirea declaraţiei de înregistrare a naşterii copilului la serviciul de stare civilă competent;
 • transmiterea actului de înregistrare a naşterii copilului Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului;
 
3. Pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, consilierii din cadrul Biroul Protecția Copilului asigură: 
 • identificarea cazurilor de violență în familie;
 • culegerea informaților asupra acestora;
 • întocmirea unei evidențe separate;
 • asigurarea accesului la informații la cererea organelor judiciare și a părților sau reprezentanților acestora;
 • informarea și sprijinirea lucrătorilor poliției în situațiile de violență în familie identificate;
 • evaluarea gradului de risc, din perspectiva acordării serviciilor sociale;
 • colaborarea cu instituții locale de protecție a copilului și raportarea cazurilor, în conformitate cu legislația în vigoare;
 • elaborarea planului de intervenție;
 • facilitarea și orientarea beneficiarilor, în funcţie de nevoi, spre alte servicii şi programe existente la nivelul comunităţii (fundații, asociații, adăposturi pentru victimele violenței, etc.).
 
4. Pentru copiii care sunt lipsiți de ingrijirea părinților pe perioada în care aceștia se află la muncă in străinătate, consilierii din cadrul Biroului Protecția Copilului asigură:
 
 • consiliere pentru conştientizarea de către părinţi a riscurilor asumate prin plecarea lor la muncă în străinătate și informarea părinţilor cu privire la obligaţiile ce le revin în situaţia în care intenţionează să plece în străinătate;
 • identificarea cazurilor de copii ai căror părinți se află la muncă în străinătate;
 • reevaluarea situaţiei minorilor ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate la fiecare 3 luni;
 • realizarea unor acţiuni de informare la nivelul comunitãţii în ceea ce priveşte posibilitãţile legale de care pot dispune pãrinţii care pleacã la muncã în strãinãtate, în vederea asigurãrii protecţiei fizice şi juridice a copiilor care urmeazã sã rãmânã în ţarã;
 • consilierea şi informarea părinților precum și a persoanei desemnate care se ocupă de întreținerea copilului pe perioada absenței părinților sau tutorelui, cu privire la răspunderea pentru creşterea şi asigurarea dezvoltării copilului;
 • monitorizarea situaţiei copiilor ai căror părinţi se află la muncă în străinătate;

5) Pentru acordarea alocației de tutelă în conformitate cu prevederile Ordinului nr.1733/2015 privind aprobarea procedurii de stabilire și plată a alocației lunare de plasament, consilierii diin cadrul Biroului Protecția Copilului asigură:
 
 • efectuarea vizitelor periodice la domiciliul tutorelui în vederea monitorizării modului în care acesta se ocupă de creșterea și îngrijirea copiilor față de care s-a dispus măsura tutelei;
 • menținerea legăturii cu unitățile de învățământ și medicii de familie în vederea monitorizării evoluției școlare și a stării de sănătate a copiilor;

BENEFICIARI

 • Minorii aflați în risc social cu familia acestora care locuiesc pe raza mun. Sibiu.
 • Minorii care beneficiază de o măsură de protecție – tutelă.
 • Minorii care au părinții plecați la muncă în străinătate și persoanele care se ocupă de creșterea și îngrijirea acestora.
 • Persoane victime ale violenței domestice.

LEGISLAȚIE

Legislație specifică Biroului Proteția Copilului
 

 • LEGE nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului
 • Hotărâre de Guvern nr.691/2015 privind aprobarea Procedurii de monitoriozare a modului de creștere și îngrijire a copilului cu părinți plecați la muncă în străinătate și a serviciilor de care aceștia pot beneficia, precum și pentru aporobarea metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului și serviciile publice de asistență socială și a modelului standard al documentelor elaborate de către acestea
 • Hotărâre de Guvern nr.1103/2014 pentru aprobarea metodologiei privind realizarea obligațiilor ce revin autorităților administrației publice locale, instituțiilor și profesionioștilor implicați în prevenirea și intervenția în prevenirea și intervenția în cazurile de copii aflați în situație de risc de părăsire sau părăsiți în unitățile sanitare
 • ORDINUL nr.1733/2015 privind aptobarea procedurii de stabilire și plată a alocației lunare de plasament și tutelă
 • HOTARARE nr. 49/ 2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea si interventia in echipa multidisciplinara si in retea in situatiile de violenta asupra copilului si de violenta in familie si a Metodologiei de interventie multidisciplinara si interinstitutionala privind copiii exploatati si aflati in situatii de risc de exploatare prin munca, copiii victime ale traficului de persoane, precum si copiii romani migranti victime ale altor forme de violenta pe teritoriul altor state
 • ORDINUL nr. 286 /2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea Planului de servicii si a Normelor metodologice privind intocmirea Planului individualizat de protectie
 • ORDINUL nr. 288 / 2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz in domeniul protectiei drepturilor copilului
 • ORDIN nr. 95 / 2006 pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului si serviciile publice de asistenta sociala/persoane cu atributii de asistenta sociala, in domeniul protectiei drepturilor copilului
 • ORDIN nr. 219 / 2006 privind activitățile de identificare, intervenție și monitorizare a copiilor care sunt lipsiti de îngrijirea părintilor pe perioada in care aceștia se află la muncă in stăinătate
 • LEGE nr. 217 din 22 mai 2003 pentru prevenirea si combaterea violenței in familie
 • ORDIN nr. 383 / 2004 privind aprobarea standardelor de calitate pentru serviciile sociale din domeniul protecției victimelor violenței în familie
 • LEGE nr. 143 / 2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri
 • LEGE nr. 381 / 2004 privind unele măsuri financiare în domeniul prevenirii și combaterii traficului și consumului ilicit de droguri
 • ORDIN nr.2525 / 2018 privind aprobarea procedurii pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică
 • Ordinul Ministerului Afacerilor Interne nr.146 si Ministerului Muncii si Justitiei Sociale nr.2578/2018 privind modalitatea de gestionare a cazurilor de violentă domestică de către polițiști;
 • Ordinul Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei nr. 385/304/1018 din 21 iulie 2004 privind aprobarea Instructiunilor de organizare si functionare a unitatilor pentru prevenirea si combaterea violentei in familie

SERVICII OFERITE

1. Identificarea și evaluarea situaţiilor care impun acordarea de servicii şi/sau beneficii pentru prevenirea separării copilului de familia sa, prevenirea abuzului, neglijării, exploatării şi a oricăror forme de violenţă asupra copilului

2. Sprjinirea beneficiarului în elaborarea documentaţiei necesară pentru acordarea serviciilor şi/sau prestaţiilor, în condițiile legii;

3. Consiliere socială şi informarea famililor cu copii în întreţinere asupra drepturilor şi obligaţiilor acestora, asupra drepturilor copilului şi asupra serviciilor disponibile pe plan local;

4. Consilierea şi informarea părinților precum și a persoanei desemnate care se ocupă de întreținerea copilului pe perioada absenței părinților sau tutorelui, cu privire la răspunderea pentru creşterea şi asigurarea dezvoltării copilului;

5. Oferirea de consiliere socială acordată atât copilului cât și părinților la solicitarea acestora și monitorizarea relaţiilor personale ale copilului cu celălalt părinte

6. Acordarea de consiliere suportivă atât copiilor aflați în situație de risc cât și familiei acestora;

7. Organizarea de sesiuni de educație parentală adresată persoanelor care se ocupă de creșterea și îngrijirea copiilor pe perioada în care părinții acestora sunt plecați la muncă în străinătate

8. Facilitarea și orientarea beneficiarilor, în funcţie de nevoi, spre alte servicii şi programe existente la nivelul comunităţii (fundații, asociații, adăposturi pentru victimele violenței, etc.).UNDE SE AFLĂ
Sibiu, Bulevardul Victoriei 1-3, judeţul Sibiu
Programul cu publicul:
Luni – Joi - orele 8:00-15:00
Vineri – orele 8:00-12:00
© 2022-2024 DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ SIBIU, Toate drepturile rezervate