Servicii și birouri

Serviciul Juridic-contencios, achiziții publice, strategii și proiecte-programe

Șef Serviciu Juridic-contencios, achiziții publice, strategii și proiecte-programe: Diana- Mihaela Marton
Responsabil protecția datelor:
dpo.asistentasociala@sibiu.ro

DATE CONTACT

Sibiu, B-dul Victoriei, nr. 1-3 , cam. P35
0269208807
Program de lucru birou:
De luni până joi în intervalul orar 7:30-16:00
Vineri în intervalul orar 7:30-13:30
Serviciul Juridic-contencios, achiziții publice, strategii și proiecte-programe se află în subordinea directorului executiv, este coordonat de un șef serviciu și are în structură 3 compartimente:
  • Compartiment Juridic- Contencios;
  • Comaprtiment Achiziții Publice,
  • Compartiment Monitorizare și analize statistice, strategii și proiecte- programe.

Scopul serivicului:
  • Asigură apărarea drepturilor și intereselor legitime ale DAS Sibiu şi acordarea de consultanţă juridică în domeniul de activitate al instituției.
  • Organizează, derulează, aplică, duce la îndeplinire şi finalizare achiziţiile publice, procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică în scopul achiziţionării de produse, servicii şi lucrări, în baza solicitărilor compartimentelor instituției, cu respectarea legislaţiei incidente domeniului achiziţiilor publice naţionale şi europene.
  • Coordonează activitatea de implementare a strategiilor, proiectelor și programelor în domeniul asistenței sociale (beneficii și servicii sociale) și relația cu ONG-urile
  • Prin componențele sale îndeplinește atribuții juridice și de protecție a datelor cu caracter personal ale angajaților și beneficiarilor direcției.

ATRIBUȚII

Atribuţii şi responsabilităţi

Comparitmentul Juridic-contencios:

1. Asigură şi poartă răspunderea pentru reprezentarea legală şi la termen a instituţiei, în faţa instanţelor judecătoreşti, a altor organe de jurisdicţie, a organelor de urmărire penală, a notarilor publici şi/sau în raporturile cu alte persoane fizice sau juridice, autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, în condiţiile legii, prin desemnare/delegare, împuternicire sau mandat expres;
2. Asigură instrumentarea cauzelor aflate pe rolul instanţelor de judecată, urmărind:
a. redactarea, semnarea și depunerea la registratura instanțelor a actelor de procedură, acțiuni, întâmpinări, cereri reconvenționale, precizări, concluzii scrise și alte asemenea, în termenele legale, potrivit calității procesuale a instituției;
b. pregătirea și depunerea la dosare, în termen legal, a materialelor probatorii (înscriduri, expertize, etc.) și martori, după caz;
c. urmărirea soluțiilor pronunțate de instanțe și promovarea, acolo unde este cazul, a căilor de atac sau întocmirea de referate scrise, motivate, pentru luarea deciziei de achiesare la aceste soluții;
d. asigură comunicarea hotătârilor judecătorești, compartimentelor de specialitate din aparatul de specialitate, în scopul punerii în executare a acestora;
e. obținerea titlurilor executorii și comunicarea acestora către persoanele interesate
3. Conduce evidenţa operativă a tuturor cauzelor aflate în curs de judecată, urmărind asigurarea reprezentării în faţa instanţei;
4. Acordă consultanţă de specialitate, furnizând informaţii privind incidenţa normelor legale, aplicabile fiecărei situaţii în parte, precum şi interpretarea acestora compartimentelor din aparatul de specialitate, la cererea scrisă a acestora, cu respectarea normelor şi principiilor legale în materie; studiază în prealabil problema supusă atenţiei, prin prisma elementelor de fapt şi de drept pendinte cauzei; redactează şi furnizează în scris opinia motivată cu privire la problema sesizată;
5. Îndrumă şi sprijină serviciile/ compartimentele de specialitate la întocmirea proiectelor de acte administrative şi/sau contracte, pe care le avizează, din punct de vedere juridic, redactând în toate situaţiile puncte de vedere scrise asupra clauzelor neconforme cu legea şi/sau neoportune, întocmind rapoarte de neavizare cu indicarea neconcordanţei actului supus avizării cu normele legale;
6. Avizează dispozițiile emise de către Directorul Executiv al Direcției;
7. Acordă consultaţii cu caracter juridic în domeniile de activitate ale Direcției;
8. Redactează opinii juridice cu privire la aspectele legale ce privesc activitatea instituţiei;
9. Acordă asistenţă, consultanţă şi reprezentare juridică a instituţiei în slujba căreia îşi desfăşoară activitatea;
10. Redactează acte juridice, atestă identitatea părţilor, a conţinutului şi a datei actelor încheiate de către instituţie;
11. Avizează şi contrasemnează actele cu caracter juridic;
12. Verifică legalitatea actelor cu caracter juridic şi administrativ trimise spre avizare;
13. Vizează pentru legalitate, la solicitarea conducerii instituţiei, în cadrul reprezentării, documentele cu caracter juridic emise de conducerea Direcției;
14. Exprimă puncte de vedere în ceea ce priveşte aplicarea şi interpretarea actelor normative, în cazul unor măsuri luate de conducerea serviciului sau la cererea compartimentelor/ serviciilor, dacă aceste solicitări privesc activitatea instituţiei;
15. Organizează informarea şi documentarea juridică, având în păstrare colecţia de monitoare oficiale, publicaţiile şi literatura de specialitate în cadrul „bibliotecii juridice”, pe care o gestionează;
16. Întocmeşte răspunsuri din punct de vedere juridic la adrese şi sesizări care sunt exclusiv de competenţa Compartimentului juridic, înregistrate la sediul instituţiei;
17. Acordă asistenţă juridică gratuită tuturor categoriilor de persoane protejate în conformitate cu legislaţia în vigoare;
18. Informează conducerea şi compartimentele interesate cu privire la apariţiile şi modificările legislative aplicabile domeniului de activitate al instituţiei;
19. Primeşte, înregistrează corespondenţa şi se ocupă de rezolvarea acesteia conform prevederilor legale şi în termenele stabilite
20. Avizează contractele, convenţiile şi protocoalele încheiate de către instituţie cu alte persoane fizice sau juridice;
21. Avizează sau semnează acte cu caracter juridic, avizul pozitiv sau negativ, semnătură sa aplicându-se numai pentru aspectele strict juridice ale documentului; consilierul juridic nu se pronunţă asupra aspectelor economice, tehnice sau de altă natură cuprinse în documentul vizat ori semnat de acesta;
22. Prezintă informaţii cu privire la cazuistica în care instituţia este parte, în condiţiile legii;
23. Primeşte de la Compartimentul salarizare, financiar-contabil situaţia debitelor și ia măsuri pentru recuperarea acestora;
24. Redactează toate actele şi documentele care se referă la activitatea compartimentului;
25. Ține evidenţa urmăririi contractelor încheiate, în ceea ce priveşte respectarea termenelor de prestare a serviciilor şi a furnizărilor de bunuri, precum si respectarea termenelor de execuţie a lucrărilor;
26. Informează conducerea institutiei despre stadiul derulării contractelor privind respectarea clauzelor contractuale.
 
 În domeniul protecției datelor cu caracter personal, compartimentul Juridic-contencios îndeplinește următoarele atribuții:

1. Asigură informarea şi consilierea angajaţilor care se ocupă de prelucrările de date;
2. Întocmește documentele specifice implementării legislației cu privire la protecția datelor cu caracter personal;
3. Identifică activitățile în legătură cu protecția datelor cu caracter personal și elaborează procedurile adecvate;
4. Monitorizează respectarea Regulamentului, a altor dispoziţii de drept al Uniunii sau de drept intern referitoare la protecţia datelor;
5. Consiliază instituţia în ceea ce priveşte realizarea unei analize de impact asupra protecţiei datelor şi monitorizează executarea acesteia;
6. Cooperează cu Autoritatea de Supraveghere și reprezintă punctul de contact cu aceasta;
7. Ține seama în mod corespunzător de riscul asociat operațiunilor de prelucrare, la îndeplinirea sarcinilor sale;
8. Colaborează cu persoana responsabilă cu protecția datelor din cadrul Primăriei Municipiului Sibiu, completând și transmițănd toate datele solicitate;
9. Dă răspuns la petiții privind datele cu caracter personal;
10. Actualizează notificarea de confidențialitate, o comunica către beneficiari și asigură publicarea pe sitte-ul Direcției de Asistență Socială Sibiu.”
 
Compartiment achiziții publice:

1. Îndeplineşte atribuţiile de compartiment intern specializat în atribuirea contractelor de achiziţie publică, conform legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice;
2. Întocmeşte şi actualizează ori de câte ori este nevoie, programul anual al achiziţiilor publice legale şi îl înaintează spre aprobare ordonatorului secundar de credite;
3. Răspunde de lansarea, derularea şi finalizarea procedurilor de achiziţii publice de produse, servicii şi lucrări, în conformitate cu actele normative ce reglementează activitatea de achiziţii publice;
4. Elaborează documentaţiile de atribuire şi asigură publicitatea necesară procedurilor de achiziţie;
5. Întocmeşte şi răspunde de păstrarea dosarului achiziţiei pentru toate achiziţiile realizate, conţinând toate documentele aferente achiziţiei, inclusiv ofertele;
6. Colaborează cu serviciile din cadrul instituţiei în vederea identificării şi evaluării potenţialelor riscuri ce pot apărea pe parcursul derulării procedurii de achiziţie publică;
7. Ține evidenţa procedurilor în curs de derulare şi a celor derulate;
8. Urmăreşte realizarea şi derularea tuturor contractelor de achiziţie publică, verifică şi răspunde de respectarea prevederilor din contractele încheiate la nivelul serviciului şi a disciplinei contractuale;
9. Ține evidenţa urmăririi contractelor încheiate, în ceea ce priveşte respectarea termenelor de prestare a serviciilor şi a furnizărilor de bunuri, precum si respectarea termenelor de execuţie a lucrărilor;
10. Informează conducerea institutiei despre stadiul derulării contractelor privind respectarea clauzelor contractuale;
11. Participă cu reprezentanţi în comisiile de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractelor de achiziţii publice, în comisiile de recepţie a bunurilor achiziţionate ori în comisiile de recepţie la terminarea lucrărilor şi la recepţia finală, după expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor;
12. Prezintă rapoarte cu privire la achiziţiile publice derulate, stadiul derularii contractelor şi Programul Achiziţiilor Publice, comunică raportări statistice şi transmiteri de date şi altor instituţii ierarhic superioare;
13. Urmăreşte ca achiziţiile din Direcție să se încadreze în cantităţile aprobate prin Programul Anual de Achiziţii;
14. Întocmeşte dosarul de achiziţii publice pentru fiecare achiziţie efectuată şi răspunde de aplicarea în domeniu a legislaţiei în vigoare;
15. Întocmeşte si transmite raportul anual privind contractele de achiziţii publice;
 
 
Compartiment Monitorizare și analize statistice, strategii și proiecte-programe
 
1. Desfășoară activitatea de implementare a strategiilor, proiectelor și programelor în domeniul asistenței sociale (beneficii și servicii sociale) și relația cu ONG-urile;
2. Elaborează/actualizează strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale, pe termen mediu şi lung, precum și planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului local şi răspunde de aplicarea acestora;
3. Propune încheierea, în condiţiile legii, de contracte de parteneriat public public şi public-privat pentru susţinerea dezvoltării serviciilor sociale;
4. Participă la elaborarea şi implementarea proiectelor cu finanţare naţională şi internaţională în domeniul beneficiilor și serviciilor sociale;
5. Colaborează permanent cu organizaţiile societăţii civile care reprezintă interesele diferitelor categorii de beneficiari;
6. Realizează informarea comunității privind activitatea proprie şi serviciile aflate în proprie administrare; informaţii privind serviciile sociale disponibile la nivelul municipiului Sibiu acordate de furnizori publici ori privaţi; informaţii privind alte servicii de interes public care nu au organizate compartimente deconcentrate la nivelul municipiului Sibiu.
7. Transmite către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu a strategiilor locale de dezvoltare a serviciilor sociale şi a planurilor anuale de acţiune, în termen de 15 zile de la data aprobării acestora;
8. Transmite trimestrial, în format electronic, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu a datelor şi informaţiilor colectate la nivel local privind beneficiarii, furnizorii de servicii sociale şi serviciile sociale administrate de aceştia, precum şi a rapoartelor de monitorizare şi evaluare a serviciilor sociale;
9. Organizează sesiuni de consultări cu reprezentanţi ai organizaţiilor beneficiarilor şi ai furnizorilor de servicii sociale, în scopul fundamentării strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale şi a planului anual de acţiune;
10. Comunică informaţiile solicitate sau, după caz, punerea acestora la dispoziţia instituţiilor/structurilor cu atribuţii în monitorizarea şi controlul respectării drepturilor omului, în monitorizarea utilizării procedurilor de prevenire şi combatere a oricăror forme de tratament abuziv, neglijent, degradant asupra beneficiarilor serviciilor sociale şi, după caz, instituţiilor/ structurilor cu atribuţii privind prevenirea torturii şi acordarea de sprijin în realizarea vizitelor de monitorizare, în condiţiile legii.
11. Analizează numărul şi categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente şi cele propuse spre a fi înfiinţate, resursele materiale, financiare şi umane disponibile pentru asigurarea furnizării serviciilor respective, cu respectarea planului de implementare a strategiei judeţene de dezvoltare a serviciilor sociale în funcţie de resursele disponibile şi cu respectarea celui mai eficient raport cost/beneficiu.
12. Identifică programele de finanțare naţionale şi internaţionale în scopul stabilirii de parteneriate interinstituţionale şi accesării de fonduri/grant-uri prin proiecte eligibile pentru realizarea obiectivelor prioritare aprobate; prezinta programele/ sursele de finanţare celorlalte structuri ale instituției;
13. Elaborează în colaborare cu celelalte compartimente ale instituţiei cererile de finanţare, conform surselor şi ghidurilor identificate, pe baza evaluării nevoilor existente la nivelul Municipiului Sibiu.
14. Identifică organizaţiile neguvernamentale și alte persoane juridice şi colaborează cu acestea în vederea desfăşurării de activităţi în domeniul asistenţei sociale pentru derularea în parteneriat a proiectelor, schimb de experienţă, informare şi bune practici;
15. Centralizează şi ţine evidenţa tuturor proiectelor pe care DAS Sibiu le derulează;
16. Realizează, în colaborare cu celelalte compartimente ale instituţiei, materialele necesare promovării activităţii acesteia şi care prezintă interes pentru potenţialii parteneri în derularea unor proiecte în domeniul asistenţei sociale, protecţie a copilului, persoanelor vârstnice şi cu handicap.

LEGISLAȚIE

 Acte normative specifice compartimentului

1.Constituţia României din 21 noiembrie 1991, republicată;
2. Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil
3. Legea nr. 134/2010 republicată privind Codul de Procedură Civilă
4.  Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare
5. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
6. OU.G.nr. 57/2019 privind Codul administrativ
7. Legea nr. 292/2011 asistenței sociale, cu modificările și compeletările ulterioare;
8. Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;
9. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
10. H.G nr. 395/2016 privind Normelele Metodologice de aplicare a legii achizițiilor publice
11. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare
12. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată
13. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei și bărbați, cu modificările și completările ulterioare,
14. H.G nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal
15. Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 , cu modificările şi completările ulterioare
16. Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare
17. Legea nr. 298 din 24 decembrie 2020 pentru modificarea Codului muncii
18. Legea nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic
19. Regulamentul (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016  privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)
20. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, actualizata;
21. HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
22.Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale
23. Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, actualizată;
24. HG nr. 1153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială actualizata;UNDE SE AFLĂ
Sibiu, Bulevardul Victoriei 1-3, judeţul Sibiu
Programul cu publicul:
Luni – Joi - orele 8:00-15:00
Vineri – orele 8:00-12:00
© 2022-2024 DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ SIBIU, Toate drepturile rezervate