Servicii și birouri

Serviciul Resurse Umane, comunicare și relații cu publicul

Șef serviciu: Pătru Cornelia Maria

DATE CONTACT

Bulevardul Victoriei, nr. 1-3, camerele P 30 și P 32
0269/208929
Program de lucru birou:
 • de luni până joi în intervalul orar 7:30-16:00
 • vineri în intervalul orar 7:30-13:30
Program cu publicul:
 • de luni până joi în intervalul orar 8:00-15:00
 • vineri în intervalul orar 8:00-12:00
Serviciul Resurse Umane, comunicare și relații cu publicul se află în subordinea directorului executiv, este coordonat de un șef de birou.
Serviciul Resurse Umane, comunicare și relații cu publicul asigură recrutarea personalului, administrarea relațiilor de muncă și de serviciu încheiate între angajați și instituție, precum și coordonarea activității privind sănătatea și securitatea în muncă.
Serviciul Resurse Umane, comunicare și relații cu publicul asigură angajarea și administrarea relațiilor de muncă ale asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav.

ATRIBUȚII

Serviciul Resurse Umane, comunicare și relații cu publicul și are următoarele atribuții specifice:
1. Face propuneri privind structura organizatorică și statul de funcții al Direcției, precum și Regulamentul de Organizare și Funcționare, în vederea eficientizării Direcției;
2. Propune spre aprobarea directorului executiv al Direcției Regulamentul Intern al Direcției de Asistență Socială Sibiu;
3. Actualizează periodic Regulamentul Intern al Direcției, conform modificărilor legislative;
4. Pe baza organigramei aprobate, întocmește statul de funcții și funcțiuni;
5. Asigură angajarea, promovarea personalului din cadrul Direcției și răspunde de aplicarea cadrului legal ;
6. Organizează concursurile pentru angajarea/ promovarea funcționarilor publici și a personalului contractual al Direcției;
7. Asigură secretariatul comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor vacante şi a celor de soluţionare a contestaţiilor;
8. Întocmește actele administrative privind numirea în funcția publică modificarea/ suspendarea/ încetarea raporturilor de serviciu ale funcționarilor public;
9. Organizează şi asigură procedurile legate de depunerea jurământului de către funcţionarii publici, conform legislaţiei în vigoare;
10. Întocmește contractele individuale de muncă pentru angajarea personalului contractual/ modificarea/ suspendarea/ încetarea raporturilor de muncă ale personalului propriu și ale asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav;
11. Întocmeşte completează, păstrează și ține evidenţa dosarelor profesionale/de personal pentru personalul Direcției;
12. Primeşte fişele de post de la directorul executiv/ şefii de servicii/ de birouri / șefii de centru/coordonatorii personalului de specialitate şi le păstrează în dosarul profesional sau de personal;
13. Ţine evidenta funcţiilor publice si a funcţionarilor publici, conform machetelor elaborate de A.N.F.P. si le transmite in timp util;
14. Asigură constituirea unei baze de date referitoare la funcţiile publice şi funcţionarii publici din aparatul propriu;
15. Centralizează declaraţiile de avere şi de interese ale funcţionarilor publici, precum și ale personalului contractual cu funcții de conducere şi le comunică în termenul legal la A.N.I., conform legislaţiei specifice;
16. Stabileşte salariile de bază ale funcționarilor publici și ale personalului contractual (din aparatul propriu și asistenții personali)
17. Întocmește dosarele necesare în vederea pensionării personalului contractual/ funcționarilor publici/ asistenților personali;
18. Întocmește adeverințele solicitate de angajați privind calitatea de angajat, vechimea în muncă și în specialitate;
19. Completează şi actualizează Registrul unic de Evidenţă a Salariaţilor în format electronic şi asigură transmiterea acestuia către Inspectoratul Teritorial de Muncă, în termenul legal;
20. Întocmește, completează și transmite datele în Registrul public ( Formularul L153), în termenul legal;
21. Întocmeşte periodic situații statistice privind numărul de personal, pe care le trimite instiuţiilor interesate;
22. Întocmeşte Planul anual de perfecţionare a funcţionarilor publici şi a personalului contractual din cadrul serviciului şi îl transmite conducerii Direcției spre avizare şi aprobare pe baza propunerilor privind perfecţionarea personalului, înaintate de şefii serviciilor/birourilor/ centrelor/ compartimentelor;
23. Face propuneri în legătură cu participarea la cursuri a personalului din cadrul compartimentului, conform planului de perfecţionare aprobat;
24. Identifică programele de perfecționare, conform Planului de formare profesională;
25. Întocmește documentația necesară pentru participarea angajaților Direcției la forme de perfecționare;
26. Realizează evidenţa evenimentelor de formare (cursuri, seminarii, mese rotunde, work-shopuri, schimburi de experienţă etc) la care participă angajaţii din aparatul propriu al Direcției şi realizează anual centralizatorul privind cursurile urmate de angajaţii din aparatul propriu al Direcției;
27. Asigură întocmirea de către șefii serviciilor/ birourilor/ compartimentelor a evaluării performanțelor profesionale ale angajaților din subordine;
28. Întocmește, în luna decembrie a fiecărui an, programarea concediilor de odihnă ale angajaților Direcției, pe baza propunerilor șefilor de servicii/birouri/centre/compartimente, pe care o supune spre aprobare directorului executive;
29. Verifică respectarea programării concediului de odihnă de către angajații serviciului și ține evidența numărului de zile de concediu de odihnă efectuate și care urmează a fi efectuate;
30. Conduce evidența prezenței personalului serviciului la locul de muncă prin condica de prezență, semnată de fiecare angajat al serviciului;
31. Întocmeşte foaia de prezenţă colectivă pentru Biroul Resurse umane, comunicare și relații cu publicul, precum și pentru conducerea instituţiei;
32. Întocmește și actualizează Codul etic al funcționarilor publici și al personalului contractual, conform modificărilor legislative;
33. Întocmește rapoarte trimestriale privind respectarea normelor de conduită de către funcționarii publici din cadrul serviciului;
34. Asigură efectuarea cercetării disciplinare prealabile aplicării sancțiunilor disciplinare pentru personalul contractual;
35. Ține evidența sancțiunilor disciplinare aplicate funcționarilor publici și personalului contractual, precum și radierea acestora, în condițiile legii;
36. Întocmește rapoartele semestriale privind implementarea procedurilor disciplinare, prin secretarul comisiei de disciplină;
37. Organizează activitatea de asigurare a sănătății și securității în muncă;
38. Se asigură de efectuarea controlului de medicina muncii la angajare şi la reluarea activităţii după perioadele de suspendare pentru întreg personalul Direcției, precum şi controlul medical periodic de medicina muncii;
39. Ţine evidenţa accidentelor de muncă, a bolilor profesionale, a incidentelor periculoase, aşa cum sunt definite în art. 5, lit. g din Legea nr. 319/ 2006, privind legea securităţii şi sănătăţii în muncă;
40. Elaborează, pentru autorităţile competente şi în conformitate cu prevederile legale, rapoarte privind accidentele de muncă;
41. Propune un plan de prevenire şi protecţie pe care îl supune spre aprobare directorului executiv al Direcției;
42. Propune instrucţiuni proprii pentru completarea şi/ sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor şi ale locurilor de muncă din cadrul Direcției, pe care le înaintează spre aprobare directorului executiv;
43. Controlează aplicarea, de către toţi lucrătorii din aparatul propriu, a măsurilor prevăzute în Planul de prevenire şi de protecţie stabilit, precum şi a prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, prin testare;
44. Asigură informarea fiecărei persoane, anterior angajării în muncă, asupra riscurilor la care aceasta este supusă la locul de muncă, precum şi a măsurilor de prevenire şi protecţie;
45. Prezintă documente şi dă relaţii inspectorilor de muncă în timpul controlului sau al efectuării cercetării evenimentelor;
46. Asigură realizarea măsurilor dispuse de inspectorii de muncă cu prilejul vizitelor de control şi al cercetării evenimentelor;
47. Asigură întocmirea, o dată pe an, a unui raport scris care va cuprinde situaţia securităţii şi sănătăţii în muncă, acţiunile care au fost întreprinse şi eficienţa acestora, precum şi propunerile pentru planul de prevenire şi protectie ce se vor realiza în anul următor. Membrii Comitetului de sănătate şi securitate în muncă vizează raportul, care este transmis în termen de 10 zile Inspectoratului teritorial de muncă;
48. Asigură efecuarea instruirii introductiv-generală a angajaților Direcției în domeniul SSM și completarea fişei de instruire individuală, conform legislaţiei în vigoare;
49. Verifică efectuarea instruirii periodice de către șefii birourilor/ compartimentelor/ centrelor
50. Asigură evaluarea riscurilor împreună cu medicul de medicina muncii privind protecţia maternităţii şi informează persoana gravidă asupra acestora. Comunică I.T.M. informarea privind starea fiziologică de graviditate şi, ulterior, raportul de evaluare privind protecţia maternităţii;
51. Organizează şi răspunde de exploatarea şi buna funcţionare a autoturismului instituției şi asigură, funcţie de solicitările aprobate, deplasarea în teren a angajaţilor Direcției;
52. Organizează activitatea de întreţinere şi reparaţii auto a autoturismului condus de angajatul biroului;
53. Asigură preluarea, înregistrarea în ordine cronologică a documentelor in Registrul electronic de intrare-iesiri al Direcției –InfoDoc-DM PAS;
54. Asigură transmiterea acestora, în temeiul repartizării documentelor de către conducerea instituţiei, prin mapele de corespondenta ale serviciilor/ centrelor/birourilor şi evidenţierea lor pe borderou;
55. Asigură preluarea faxurilor/ apelurilor telefonice şi direcţionarea lor;
56. Primeşte solicitările privind informaţiile de interes public şi asigură rezolvarea solicitărilor privind informaţiile de interes public, organizarea şi funcţionarea punctului de informare-documentare;
57. Realizează activitățile de comunicare cu publicul, precum și cele privind informarea beneficiarilor
 
Biroul Resurse umane, comunicare și relații cu publicul  asigură aplicarea prevederilor legislaţiei în vigoare în ceea ce priveşte recrutarea personalului, precum și administrarea relațiilor de muncă și de serviciu încheiate între angajați și instituție.

LEGISLAȚIE

LEGISLAȚIE SPECIFICĂ SERVICIULUI RESURSE UMANE, COMUNICARE ȘI RELAȚII CU PUBLICUL

 • Constituția României;
 • O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea-Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
 • H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.U.G. nr. 18/2017 privind asistenţa medicală comunitară, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități, cu modificările și completările ulterioare;
 • H.G. nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;
 • H.G. nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul nr. 29/2019 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciile acordate în sistem integrat și cantinele sociale;
 • O.U.G. nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România
 • Legea nr.466/2004 privind Statutul asistentului social;
 •  H.G. nr. 302/2022 pentru aprobarea normelor privind modul de constituire, organizare şi funcţionare a comisiilor paritare, componenţa, atribuţiile şi procedura de lucru ale acestora, precum şi a normelor privind încheierea şi monitorizarea aplicării acordurilor colective;
 • Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;
 • H.G. nr. 153/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă prevăzut în anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia, pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare "Sănătate şi asistenţă socială", cu modificările și completările ulterioare;
 • H.G. nr. 569/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, mărimea concretă a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi condiţiile de acordare a acestuia pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare "Administraţie" din administraţia publică locală
 • LEGE nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
 • H.G. nr. 1.425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 • O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.1/2011 a educației naționale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • OUG nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, cu modificările și completările ulterioare;
 • Lege nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice cu modificările și completările ulterioare, cu modificările și completările ulterioare;
 • H.G. nr. 257 din 20 martie 2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 76/2002 prvind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările și completările ulterioare;UNDE SE AFLĂ
Sibiu, Bulevardul Victoriei 1-3, judeţul Sibiu
Programul cu publicul:
Luni – Joi - orele 8:00-15:00
Vineri – orele 8:00-12:00
© 2022-2024 DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ SIBIU, Toate drepturile rezervate