Servicii și birouri

Biroul Venit Minim Garantat

ȘEF BIROU VENIT MINIM GARANTAT: MARIA-MIHAELA RUSU

DATE CONTACT

Sibiu, Bdul. Victoriei, nr.1-3, Camera S 2
0269-208932, 0739-016037
Programul de lucru:
luni - joi între orele 7:30 – 16:00;
vineri între orele 7:30 – 13:30.
 
Telefon contact ghișeu public: 0269-208926:

Program de lucru cu publicul:
  Luni - joi între orele 8:00 – 15:00
  vineri între orele 8:00 – 12:00.
Biroul Venit Minim Garantat, ca structură a Direcției de Asistență Socială Sibiu, are ca scop asigurarea aplicării politicilor sociale în domeniul protecției familiei, perosnelor vârstnice, precum și a altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie.
Scopul principal al activităţii personalului BVMG este acela de a asista persoanele aflate în dificultate, implicându-se în identificarea, înţelegerea, evaluarea corectă şi soluţionarea nevoilor sociale.
 
OBIECTIV
  • Stabilirea dreptului la beneficii de asistență socială persoanelor aflate în dificultate din punct de vedere social, economic și medical, inclusiv persoanelor fără adăpost;
  • Să asigure prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare sau permanente ale situaţiilor de risc din domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, persoanelor fără venituri sau cu venituri reduse, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie ce pot genera marginalizarea sau excluderea socială.
CAMPANIA PROGRAMUL OPERAȚIONAL PENTRU AJUTORAREA PERSOANELOR DEFAVORIZATE POAD
 
Biroul Venit Minim Garantat se ocupă de implementarea la nivelul Municipiului Sibiu a Programului Operațional pentru Ajutorarea Persoanelor Defavorizate POAD, conform OUG nr. 84/2020.
Beneficiarii acestui program sunt:
a) familiile şi persoanele singure cărora le este stabilit, prin dispoziţie scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
b) familiile beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
c) persoanele/familiile aflate temporar în situaţii critice de viaţă, respectiv victime ale calamităţilor, persoane dependente, definite conform prezentei ordonanţe de urgenţă, şi în alte situaţii asemănătoare stabilite prin anchetele sociale şi care se află în situaţii deosebite de vulnerabilitate, precum şi persoanele care locuiesc în aşezările informale.

ATRIBUȚII

Biroul Venit Minim Garantat are atribuţii privind administrarea şi acordarea beneficiilor de asistenţă socială în vederea asigurării aplicării politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri sau comunităţi aflate în nevoie social.
 
BIROUL VENIT MINIM GARANTAT are următoarele atribuții specifice:

1. Desfășoară activitatea de implementare a strategiilor, proiectelor și programelor în domeniul asistenței sociale (beneficii și servicii sociale) și relația ci ONG-urile;
2. Elaborează strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale, pe termen mediu şi lung, precum și planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului local şi răspunde de aplicarea acestora;
3. Propune încheierea, în condiţiile legii, de contracte de parteneriat public public şi public-privat pentru susţinerea dezvoltării serviciilor sociale;
4. Participă la elaborarea şi implementarea proiectelor cu finanţare naţională şi internaţională în domeniul beneficiilor și serviciilor sociale;
5. Colaborează permanent cu organizaţiile societăţii civile care reprezintă interesele diferitelor categorii de beneficiari;
6. Intocmeste documentatia si organizeaza sedinta in vederea aprobarii acordarii de subventii asociatiilor, fundatiilor si cultelor religioase conform Legii nr.34/1998
7. Preia, verifică şi înregistrează cererile şi documentele justificative de acordare a ajutorului social;
8. Primește şi soluţionează cererile de acordare a ajutorului social, în termen legal;
9. Stabilește dreptul și cuantumul ajutorului social;
10. Modifică cuantumul ajutorului social, suspendă şi încetează dreptul la ajutorul social;
11. Efectuează periodic noi anchete sociale în vederea respectării condiţiilor care au stat la baza acordării ajutorului social;
12. Acordă ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu lemne pe perioada legală, familiilor sau persoanelor singure beneficiare de ajutor social;
13. Transmite în termen legal situaţiile statistice privind venitul minim garantat la Agentia Judeteană de Plăți si Inspecție Socială Sibiu;
14. Primește şi soluţionează cererile pentru acordarea ajutoarelor de urgenţă persoanelor vârstnice, cu vârsta egalã sau mai mare de 100 de ani, aflate în situatie deosebitã, cu domiciliul în Municipiul Sibiu/ veteranilor de razboi si vãduvelor de rãzboi/ persoanelor singure/familii cu risc de marginalizare socialã sau în situatie de marginalizare socialã, cu un venit net lunar pe membru de familie, respectiv persoanã singurã, în sumã de pânã la 530 lei.
15. Primește şi soluţionează cererile pentru acordarea de ajutoare de înmormântare, persoanelor din familiile beneficiare de ajutor social;
16. Primește şi soluţionează cererile de acordare, gratuit sau contra cost, a mesei la Cantina Municipiului Sibiu;
17. Întocmește, pentru fiecare caz în parte, ancheta socială şi referatul privind propunerea de acordare sau, după caz, neacordare a serviciilor de asistenţă socială prestate de Cantina Municipiului Sibiu;
18. Preia, verifică şi înregistrează cererile şi documentele justificative de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinței;
19. Întocmește documentația în vederea emiterii dispoziției primarului privind modificarea / încetarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și recuperarea sumelor încasate necuvenit cu acest titlu;
20. Întocmește anchetele sociale pentru verificarea situaţiei ce rezultă din datele înscrise în declaraţiile pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile acesteia.
21. Întocmește, lunar, rapoartele statistice privind titularii de ajutor pentru încălzirea locuinței care utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze naturale, energie termică, energie electrică și combustibili solizi și lichizi;
22. Transmite, la termen, către Agenția Județeană pentru Plăți și Inspectie Socială a Judeţului Sibiu situaţiile centralizatoare privind titularii şi sumele cuvenite cu titlu de ajutor pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale, energie termică, energie elecrică și combustibili solizi și lichizi.
23. Întocmește anchetele sociale pentru verificarea veridicităţii declaraţiilor de venit şi a celor referitoare la bunurile familiei, în cazul elevilor care solicită sprijin financiar, în cadrul programului naţional de protecţie socială ”Bani de liceu”;
24. Întocmește anchetele sociale pentru verificarea veridicităţii declaraţiilor de venit şi a celor referitoare la bunurile familiei, în cazul elevilor care solicită ajutor financiar în vederea achiziţionării de calculatoare;
25. Întocmește anchetele sociale pentru încadrarea persoanelor într-un grup vulnerabil pentru angajarea în întreprinderi sociale;
26. Asigură informarea și consilierea beneficiarilor, precum și informarea populației privind drepturile sociale cu privire la venitul minim garantat, cantina socială, ajutorul pentru încălzirea locuinței, programe educaționale de protecție socială, urmărirea îndeplinirii condițiilor legale de către titularii și beneficiarii beneficiilor stabilite în cadrul biroului, comunicarea către beneficiari a dispozițiilor cu privire la drepturile și facilitățile la care sunt îndreptățiți (venit minim garantat, cantina socială, măsuri de protecție pe perioada sezonului rece, programe educationale de protecție socială);
27. Gestionează baza de date privind beneficiarii de venit minim garantat prin completarea bazei de date cu cazuri noi și prin actualizarea periodică a bazei de date existente
28. Gestionează baza de date privind beneficiarii de ajutor pentru încălzirea locuinței prin completarea bazei de date cu cazuri noi și prin actualizarea, atunci când e cazul, a bazei de date existente;
29. Asigură implementarea (identificarea spaţiului, programare distribuirea alimentelor către beneficiarii) și organizarea programelor sociale (POAD, etc.) inclusiv distribuirii alimentelor persoanelor defavorizate din municipiul Sibiu;
30. Coordonează activitatea de arhivare la nivelul institutiei.
31. Colaborează cu Agenția Judeteană de Plăți și Inspecție Socială Sibiu, cu Comisia pentru Protecţia Copilului din subordinea Consiliului Judeţean Sibiu, alte autorităţi ale administraţiei publice de stat, precum şi furnizorii publici şi privaţi de servicii sociale.

BENEFICII

BENEFICII ACORDATE PRIN BIROUL VENIT MINIM GARANTAT

1. Venit minim garantat
2. Ajutor pentru incălzirea locuinței
3. Ajutor de urgență
4. Ajutor deces
5. Anchete sociale în vederea acordării sprijinului financiar ”Bani de liceu”
6. Anchete sociale în vederea acordării sprijinului financiar ”Euro 200” pentru achiziționarea de calculatoare
7. Anchete sociale pentru angajare in intreprinderi sociale a persoanelor vulnerabile
8. Întocmit documentația pentru acordarea mesei la Cantina Municipiului Sibiu
 

BENEFICIARI

1.Familiile si persoanele singure ale caror venituri se situeaza sub nivelul lunar al venitului minim garantat stabilit prin ordonanta de urgenta. Cuantumul lunar al Venitului Minim Garantat (VMG) este stabilit prin raportare la indicatorul social de referinta ISR a carui valoare este stabilita prin lege la 525.50 LEI
Nivelurile pentru VMG sunt urmatoarele:
Persoana singura = 0.283 x ISR = 149 lei 
Familia formata din 2 persoane = 0.510 x ISR = 268 lei 
Familia formata din 3 persoane = 0.714 x ISR = 376 lei
Familia formata din 4 persoane = 0.884 x ISR = 465 lei
Familia formata din 5 persoane = 1.054 x ISR = 554 lei


Pentru fiecare alta persoana peste numarul de 5 persoane, ajutorul social se mareste cu
0.073 x ISR.
Cuantumul ajutorului social se stabileste ca diferenta intre nivelurile mentionate mai sus si venitul net lunar al familiei sau al persoanei singure. 
 
2.Persoanele singure sau familiile care realizează venituri de până la 1.386 lei/membru de familie în cazul familiei, sau până la 2.053 lei în cazul persoanei singure, și care:

  • locuiesc efectiv la adresa pentru care solicită ajutorul pentru încălzirea locuinței și/sau suplimentului pentru energie, sunt înscrise în cartea de imobil şi sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei;
  • nu deţin unul dintre bunurile prevăzute în ”Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei” (clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu, autoturisme cu o vechime mai mică de 10 ani, utilaje agricole, de prelucrat lemnul, depozite bancare mai mari de 3.000 lei etc.);
  • au calitatea de titulari de ajutor, calitate se se regăseşte în următoarele situaţii:
  • proprietar al locuinţei
  • succesorul de drept al proprietarului locuinţei
  • persoană care a înstrăinat locuinţa în baza unui contract de vânzare-cumpărare cu clauze de întreţinere sau cu drept de habitaţie titular de contract de închiriere, comodat, concesiune
  • alt membru de familie major şi împuternicit de proprietarul locuinţei sau de titularul contractului de închiriere
  • reprezentant legal al persoanei singure care nu  are capacitate de exerciţiu (persoane puse sub interdicţie, etc).
 
3. Persoanele vârstnice, cu vârsta egalã sau mai mare de 100 de ani, aflate în situatie deosebitã, cu domiciliul în Municipiul Sibiu/ veteranii de razboi si vãduvele de rãzboi/ persoanele singure/familii cu risc de marginalizare socialã sau în situatie de marginalizare socialã, cu un venit net lunar pe membru de familie, respectiv persoanã singurã, în sumã de pânã la 530 lei.
 
4.Persoanele care s-au ocupat de înmormântarea persoanei singure/persoanei din familia beneficiară de ajutor social.
 
5. Familiile al căror venit brut lunar pe membru de familie, realizat în ultimele 3 luni anterioare depunerii dosarului, este de maximum 500 de lei, pentru elevii care sunt eligibili pentru acordarea sprijinului financiar acordat prin programul „Bani de liceu” .
 
6. Elevii/studenții învătământului de stat sau particular acreditat, în vârstă de până la 26 de ani, care provin din familii cu un venit brut lunar de maximum 250 lei pe membru de familie, conform HG nr. 297/03.05.2018 pentru modificarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziţionării calculatoarelor, aprobată prin HG nr. 1294/2004- Programul „EURO 200".
 
7. Grupurile vulnerabile- persoane sau familii care sunt în risc de a-şi pierde capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice de trai, în conformitate cu prevederile art. 6 lit. p) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011.
 
8. Categorii de persoane care pot beneficia de serviciile cantinelor de ajutor social:
a) copiii in varsta de pana la 18 ani, aflati in intretinerea acelor familii al caror venit net mediu lunar pe o persoana in intretinere este sub nivelul venitului net lunar, pentru o persoana singura, luat in calcul la stabilirea ajutorului social;
b) tinerii care urmeaza cursuri de zi la institutiile de invatamant ce functioneaza in conditiile legii, pana la terminarea acestora, dar fara a depasi varsta de 25 de ani, respectiv 26 de ani in cazul celor care urmeaza studii superioare cu o durata mai mare de 5 ani, care se afla in situatia prevazuta la lit. a);
c) persoanele care beneficiaza de ajutor social sau de alte ajutoare banesti acordate in conditiile legii si al caror venit este de pana la nivelul venitului net lunar pentru o persoana singura, luat in calcul la stabilirea ajutorului social;
d) pensionarii;
e) persoanele care au implinit varsta de pensionare, aflate intr-una dintre urmatoarele situatii: sunt izolate social, nu au sustinatori legali, sunt lipsite de venituri;
f) invalizii si bolnavii cronici;
g) orice persoana care, temporar, nu realizeaza venituri.

9. Beneficiarii campaniei Programul Operațional pentru Ajutorarea Persoanelor Defavorizate POAD, conform OUG nr. 84/2020 privind implementarea Programului Operațional pentru Ajutorarea Persoanelor Defavorizate:
a) familiile şi persoanele singure cărora le este stabilit, prin dispoziţie scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
b) familiile beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
c) persoanele/familiile aflate temporar în situaţii critice de viaţă, respectiv victime ale calamităţilor, persoane dependente, definite conform prezentei ordonanţe de urgenţă, şi în alte situaţii asemănătoare stabilite prin anchetele sociale şi care se află în situaţii deosebite de vulnerabilitate, precum şi persoanele care locuiesc în aşezările informale.

LEGISLAȚIE

LEGISLAȚIE SPECIFICĂ BVMG
 
1. LEGE nr. 416 din 18 iulie 2001privind venitul minim garantat
2. H.G nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare
3. LEGE nr. 226 din 16 septembrie 2021privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie
4. H.G. nr.1073/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie
5. LEGE nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările și completările ulterioare
6. LEGE nr.208/1997 privind cantinele de ajutor social
7. H.G. nr.1488/2004 privind aprobarea criteriilor și a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului național de protecție socială „Bani de liceu“
8. HOTĂRÂRE nr. 712 din 5 septembrie 2018 pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind 
9. LEGE nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare
10. H.G. nr. 1.294/2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare
11. Legea nr. 219/2015 privind economia socială.
12. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 84/2020 pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării Programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate POAD, cu modificările și completările ulterioare
13. H.C.L nr.131/2020 privind acordarea unor ajutoare de urgentã pentru unele categorii de persoane cu domiciliul în Municipiul Sibiu aflate
în situatii deosebiteUNDE SE AFLĂ
Sibiu, Bulevardul Victoriei 1-3, judeţul Sibiu
Programul cu publicul:
Luni – Joi - orele 8:00-15:00
Vineri – orele 8:00-12:00
© 2022-2024 DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ SIBIU, Toate drepturile rezervate