Servicii și birouri

Biroul Alocații Familiale

ȘEF BIROU ALOCAȚII FAMILIALE: CLAUDIA PĂUCEAN

DATE CONTACT

Sibiu, Bdul. Victoriei, nr.1-3, Camera S 2
0799812571
Programul de lucru:
luni - joi între orele 7:30 – 16:00;
vineri între orele 7:30 – 13:30.
 
Telefon contact ghișeu public: 0269-208926:

Program de lucru cu publicul:
  Luni - joi între orele 8:00 – 15:00
  vineri între orele 8:00 – 12:00.
Biroul Alocații Familiale se află în subordinea Șef Serviciu Asistență Socială, fiind coordonat de un Șef birou. și funcționează cu personalul prevăzut în statul de funcții și organigrama Direcţiei de Asistenţă Socială Sibiu.
 
 Scopul: implementarea politicilor sociale în domeniul protecţiei familiei pentru acordarea beneficiilor de asistenţă socială și sprijinirea persoanelor aflate în dificultate pentru soluţionarea nevoilor sociale
 
Obiectiv:
 • stabilirea dreptului la beneficii de asistență socială în domeniul protecţiei familiei;
 • îmbunătăţirea nivelului de trai al familiilor care nu au capacitatea de a-şi asigura resurse prin forţe proprii;
 • asigurarea accesului la beneficii sociale prevăzute de legislaţia în vigoare, pentru cetăţenii municipiului Sibiu;

ATRIBUȚII

BIROUL ALOCAȚII FAMILIALE are următoarele atribuții specifice:

1. Preia, verifică și înregistrează cererile și documentele justificative care stau la baza acordării alocației pentru susținerea familiei;
2. Întocmește ancheta socială, cu respectarea termenului stabilit de lege, pentru aprobarea/ respingerea/ suspendarea/încetarea dreptului, respectiv modificarea cuantumului alocatiei pentru susținerea familiei, precum și la intervalul de 6 luni, pentru verificarea îndeplinirii în continuare a conditiilor de acordare a alocatiei pentru susținerea familiei;
3. Întocmește şi redactează referatul/dispoziția primarului privind aprobarea/ respingerea/ suspendarea/ încetarea dreptului, respectiv modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei;
4. Întocmește si transmite, în termenul legal, la AJPIS Sibiu situațiile privind alocatia pentru sustinerea familiei;
5. Comunică beneficiarilor dispozițiile prin care se stabilește/ respinge/suspendă/încetează dreptul, respectiv se modifica cuantumul alocației pentru susținerea familiei;
6. Eliberează adeverințe beneficiarilor de alocație pentru susținerea familiei;
7. Preia, verifică și înregistrează cererile și documentele justificative de acordare a alocației de stat pentru copii;
8. Preia, verifică, înregistrează și transmite la AJPIS Sibiu cererile privind acordarea în continuare a alocației de stat majorate pentru copiii cu handicap;
9. Întocmește și transmite lunar la AJPIS Sibiu Tabelul centralizator privind cererile înregistrate pentru alocația de stat pentru copii;
10. Întocmește anchetele sociale în vederea stabilirii dreptului la alocația de stat pentru copii, la solicitarea AJPIS Sibiu;
11. Preia, verifică și înregistrează cererile și documentele justificative de acordare a indemnizației/ stimulentului de inserție pentru creșterea copilului în varsta de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap;
12. Preia, verifică și înregistrează cererile și documentele justificative de acordare a indemnizației pentru creșterea copilului cu handicap cu vârsta cuprinsă între 3 si 7 ani;
13. Preia, verifică înregistrează și transmite la AJPIS Sibiu cererile privind modificările intervenite în situația beneficiarilor de natură să determine încetarea / suspendarea plății indemnizației / stimulentului de inserție;
14. Întocmește și transmite lunar, la AJPIS Sibiu, Borderoul centralizator privind cererile noi de acordare indemnizației/stimulentului de inserție;
15. Informează solicitantul cu privire la modul de completare al cererii, precum și cu privire la documentele justificative care stau la baza acordării stimulentul educaţional pentru copiii din grădiniţe;
16. Preia, verifică și înregistrează cererile și documentele justificative care stau la baza acordării stimulentului educaţional;
17. Întocmeşte ancheta socială, în situaţia când nu există hotărârea de stabilire a domiciliului copilului.
18. Întocmeşte şi redactează referatul/dispoziţia primarului privind acordarea/încetarea dreptului la stimulentul educaţional;
19. Comunică familiilor beneficiare dispoziţia primarului de acordare/încetare a dreptului la stimulent educaţional;
20. Monitorizează lunar situaţiile centralizatoare privind prezenţa preşcolarilor beneficiari ai stimulentului educaţional;
21. Întocmeste lunar situaţia analitică a tichetelor sociale pentru grădiniţă distribuite;
22. Păstrează dosarul pentru monitorizare, verificare periodică şi arhivare;
23. Preia, verifică și înregistrează cererile și documentele justificative care stau la baza acordării ajutorului financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă;            
24. Asigură consilierea și informarea gratuită a beneficiarilor biroului precum și a populației cu privire la drepturile și facilitățile sociale: alocația pentru sustinerea familiei, alocația de stat pentru copii, indemnizația/stimulentul de inserție pentru creșterea copilului, stimulentul educaţional, a ajutorului financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă și modul de obținere;
25. Gestionează baza de date privind beneficiarii de alocație pentru sustinerea familiei, alocație de stat pentru copii, indemnizație/stimulent de inserție pentru creșterea copilului și stimulentul educaţional prin completarea bazei de date cu cazuri noi și prin actualizarea periodică a bazei de date;
26. Colaborează cu celelalte compartimente din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Sibiu, serviciile de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Sibiu, Agentia Judeteana de Plati si Inspectie Sociala Sibiu, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sibiu, alte autorităţi ale administraţiei publice de stat, precum şi furnizorii publici şi privaţi de servicii sociale.

BENEFICII

Beneficiile acordate de Biroul Alocații Familiale sunt:
 

 • Alocația pentru susținerea familiei;
 • Alocația de stat pentru copii;
 • Indemnizația pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani, respectiv a indemnizaţiei pentru creşterea copilului cu handicap cu vârsta cuprinsă între 3 şi 7 ani.
 • Stimulentul de inserție
 • Stimulentul educational
 • Ajutorul financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă
 
Activitățile desfășurate de către Biroul Alocații Familiale sunt:
 • consiliază persoanele cu privire la drepturile și obligațiile prevăzute de legislația în vigoare;
 • asigură şi organizează activitatea de primire a solicitărilor privind beneficiile de asistenţă socială;
 • pentru beneficiile de asistenţă socială acordate din bugetul de stat, realizează colectarea lunară a cererilor şi transmiterea acestora către agenţia teritorială pentru plăți și inspecție teritorială;
 • verifică îndeplinirea condiţiilor legale de acordare a beneficiilor de asistenţă socială şi pregătește documentaţia necesară în vederea stabilirii dreptului la măsurile de asistenţă socială;
 •  întocmește documentația care stă la baza dispoziţiilor de acordare/respingere sau, după caz, de modificare/suspendare/încetare a beneficiilor de asistenţă socială;
 • comunică beneficiarilor dispoziţiile cu privire la drepturile şi facilităţile la care sunt îndreptăţiţi, potrivit legii;
 • urmărește şi răspunde de îndeplinirea condiţiilor legale de către titularii şi persoanele îndreptățite la beneficiile de asistenţă socială;
 • efectuează anchete sociale pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor de acordare a beneficiilor de asistență socială, precum și pentru depistarea precoce a cazurilor de risc de excluziune socială sau a altor situaţii de necesitate în care se pot afla membrii comunităţii şi, în funcţie de situaţiile constatate, propune măsuri adecvate în vederea sprijinirii acestor persoane;

BENEFICIARI

- Familiile ale caror venituri lunare nete pe membru de familie se situeaza până la 633,9 lei, de pe raza municipiului Sibiu.
- Persoanele care beneficiază de concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor

LEGISLAȚIE

Legislație specifică BIROULUI ALOCAȚII FAMILIALE
 

 • LEGE nr. 277 din 24 decembrie 2010, privind alocaţia pentru susţinerea familiei, cu modificările și completările ulterioare
 • HOTĂRÂRE nr. 38 din 19 ianuarie 2011, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, cu modificările și completările ulterioare
 • LEGE nr. 61 din 22 septembrie 1993, privind alocaţia de stat pentru copii, cu modificările și completările ulterioare
 • HOTĂRÂRE nr. 577 din 28 mai 2008, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, precum şi pentru reglementarea modalităţilor de stabilire şi plată a alocaţiei de stat pentru copii, cu modificările și completările ulterioare
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 111 din 8 decembrie 2010, privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificările și completările ulterioare
 • HOTĂRÂRE nr. 52 din 19 ianuarie 2011, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificările și completările ulterioare
 • LEGE nr. 248 din 28 octombrie 2015, privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările și completările ulterioare
 • HOTĂRÂRE nr. 15 din 19 ianuarie 2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate şi a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă, cu modificările și completările ulterioare
 • Legea nr. 35/2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonăUNDE SE AFLĂ
Sibiu, Bulevardul Victoriei 1-3, judeţul Sibiu
Programul cu publicul:
Luni – Joi - orele 8:00-15:00
Vineri – orele 8:00-12:00
© 2022-2024 DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ SIBIU, Toate drepturile rezervate