Servicii și birouri

Serviciul de Asistență pentru persoane cu dizabilități

ȘEF SERVICIUL de ASISTENȚĂ pt. PERSOANE cu DIZABILITĂȚI: MARIANA BĂLUȘEL
Telefon: 0739016038

DATE CONTACT

Sibiu, Bdul. Victoriei, nr.1-3, Camera S 2
0269-208928
Telefon contact ghișeu public: 0269-208926:
 • luni - joi între orele 7:30 – 16:00;
 • vineri între orele 7:30 – 13:30.
Program de lucru cu publicul:
  Luni - joi între orele 8:00 – 15:00
  vineri între orele 8:00 – 12:00
Serviciul de Asistență pentru Persoane cu Dizabilități se află în subordinea Directorului Executiv, este coordonat de un Șef de serviciu,
Serviciul are în subordine asistenții personali, persoane angajate cu contract individual de muncă pentru a asigura îngrijirea persoanelor care sunt încadrate în gradul de handicap grav cu asistentul personal.
 
 Scopul Serviciului de Asistență pentru Persoane cu Dizabilități este de a asigura protecția și asistența socială a persoanelor cu dizabilități de pe raza municipiului Sibiu.

ATRIBUȚII

SERVICIUL DE ASISTENȚĂ PENTRU PERSOANE CU DIZABILITĂȚI are următoarele atribuții specifice:

1. Efectuează anchetele sociale pentru verificarea îndeplinirii de către solicitant a condiţiilor legale privind încadrarea în funcţia de asistent personal;
2. Efectuează verificarea periodică a activităţii asistentului personal, la domiciliul persoanei cu handicap grav, întocmește referatul constatator în urma verificărilor şi propune după caz, menţinerea, suspendarea sau încetarea contractului de muncă;
3. Efectuează anchetele sociale privind verificarea condiţiilor legale de acordare a indemnizaţiei lunare cuvenită părinţilor, sau după caz, reprezentanţilor legali ai copilului cu handicap grav, persoanei sau familiei care a primit în plasament un copil cu handicap grav, adulţilor cu handicap grav ori reprezentanţilor legali ai acestora, care optează pentru acest drept;
4. Întocmește referatele de acordare, prelungire sau încetare a dreptului la indemnizaţia lunară;
5. Efectuează anchetele sociale privind verificarea condiţiilor legale de acordare a gratuităţii transportului urban cu mijloacele de transport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat, persoanele cu handicap grav, asistenţii personali sau însoţitorii acestora;
6. Întocmește referatele pentru emiterea dispoziţiei primarului privind acordarea / încetarea gratuităţii transportului urban cu mijloacele de transport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat, persoanele cu handicap grav, asistenţii personali sau însoţitorii acestora;
7. Efectuează anchetele sociale privind scutirea de la plata tarifului de utilizare a reţelelor de drumuri naţionale (rovinieta) pentru însoţitorii persoanelor cu handicap;
8. Efectuează anchetele sociale privind stabilirea statutului şi a contextului social în care trăieşte adultul care solicită evaluarea/reevaluarea complexă în vederea încadrării într-un grad de handicap;
9. Efectuează anchetele sociale pentru persoanele cu handicap care solicită admiterea în centre publice rezidenţiale sau de zi pentru persoanele cu handicap;
10. Eliberează dovada prin care atestă că persoanei cu handicap nu i s-au putut asigura protecţia şi îngrijirea la domiciliu sau în cadrul altor servicii din comunitate;
 11. Efectuează anchetele sociale pe baza investigaţiilor pe teren, urmare a solicitării Biroului de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă din cadrul Casei Judeţene de Pensii Sibiu pentru pensionarii de invaliditate;
12. Efectuează evaluarea socială a copiilor cu dizabilităţi şi/sau CES în vederea încadrării în grad de handicap şi/sau orientaţi şcolar/profesional și întocmește Factorii de Mediu, anexă la ancheta socială;
13. Monitorizează planul de abilitare-reabilitare, anexă la certificatul de încadrare al copilului în grad de handicap, pentru copiii din familie și întocmește braportul de monitorizare pe care îl înaintează D.G.A.S.P.C. Sibiu și părinților sau reprezentanților legali ai copilului cu dizabilități;
14. Încheie contractul cu familia copilului cu dizabilități şi monitorizează planul de abilitare-reabilitare;
15. Realizează anchetele sociale pentru persoanele instutuţionalizate şi identifică aparţinătorii legali ai acestora;
16. Asigură efectuarea, o dată la doi ani, a instruirii asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav;
 
Serviciul de Asistență pentru Persoane cu Dizabilități asigură aplicarea prevederilor legislaţiei în vigoare în ceea ce priveşte protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități, precum şi a oricăror persoane aflate în situaţie de risc social.
 
În vederea îndeplinirii sarcinilor colaborează cu celelalte compartimente ce oferă servicii de asistenţă socială din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Sibiu, cu serviciile de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Sibiu precum şi cu instituţii de stat, organizaţii neguvernamentale care au ca activitate protecția persoanelor cu dizabilități.

BENEFICII

Serviciile și beneficiile acordate persoanelor cu dizabilități sunt:

 • indemnizația lunară cuvenită părinţilor sau, după caz, reprezentanţilor legali ai copilului cu handicap grav, persoanei sau familiei care a primit în plasament un copil cu handicap grav, adulţilor cu handicap grav ori reprezentanţilor legali ai acestora, cu excepţia celor cu handicap vizual grav;
 • gratuitate transport în comun pentru persoanele cu handicap accentuat; persoanele cu handicap grav; asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav;
 • asistentul personal al persoanei cu handicap grav.

BENEFICIARI

Persoane (copii și adulți) cu dizabilități de pe raza municipiului Sibiu și familiile acestora.

LEGISLAȚIE

Legislație specifică SERVICIULUI DE ASISTENȚĂ PENTRU PERSOANE CU DIZABILITĂȚI
 

 • Strategia europeană 2010-2020 pentru persoanele cu dizabilităţi: un angajament reînnoit pentru o Europă fără bariere, COM(2010) 636 final, Bruxelles,15 noiembrie 2010;
 • Recomandarea Rec (2011)14 a Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei către statele membre privind participarea persoanelor cu dizabilităţi la viaţa politică şi publică;
 • Legea nr.221/2010 pentru ratificarea Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 martie 2007 şi semnată de România la 26 septembrie 2007, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 792/26 noiembrie 2010;
 • Legea asistenţei sociale nr.292 din 20 decembrie 2011;
 • Legea nr.466 din 4 noiembrie 2004 privind Statutul asistentului social;
 • Hotărâre nr.797 din 8 noiembrie 2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal;
 • Legea nr.448 din 6 decembrie 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități;
 • Ordin nr.1985/1305/5805/2016 din 4 octombrie 2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de dizabilități, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale;
 • Hotărâre nr.50 din 28 ianuarie 2015 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărâre nr. 430 din 16 aprilie 2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;
 • Ordinul nr.762/2007 pentru pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de dizabilități;
 • Ordin nr.707 din 13 mai 2014 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al ministrului sănătăţii publice nr.762/1992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de dizabilități;
 • Ordinul nr.424 din 19 martie 2014 privind aprobarea criteriilor specifice care stau la baza acreditării furnizorilor de servicii sociale;
 • Legea educaţiei naţionale nr.1/2011;
 • OUG nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor cu modificările și completările ulterioare;
 • Lege nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice;
 • Ordin nr. 1.418 din 11 octombrie 2010 privind aprobarea Procedurii de încadrare în grade de invaliditate în vederea înscrierii la pensia de invaliditate şi a Procedurii de verificare a încadrării în grad de invaliditate;
 • Hotărâre nr. 257 din 20 martie 2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
 

SERVICII OFERITE

 • consilierea persoanelor cu dizabilități cu privire la drepturile și obligațiile prevăzute de legislația în vigoare;
 • acordarea/încetarea indemnizaţiei lunare cuvenite părinţilor sau, după caz, reprezentanţilor legali ai copilului cu handicap grav, persoanei sau familiei care a primit în plasament un copil cu handicap grav, adulţilor cu handicap grav ori reprezentanţilor legali ai acestora;
 • acordarea/încetarea gratuităţii pe mijloacele de transport în comun pentru persoanele cu handicap accentuat, persoanele cu handicap grav, asistenţii personali sau însoţitorii acestora;
 • întocmirea anchetelor sociale pentru adultul cu dizabilități în vederea evaluării / reevaluării / internării de către CEPHA/CEM;
 • asigurarea managementului de caz pentru copilul cu dizabilități și/sau CES din familie;
 • monitorizarea activității asistentului personal al persoanei cu handicap grav;
 • instruire asistenți personali, conform prevederilor legale;
 • verificarea condițiilor care au stat la baza acordării indemnizației lunare prevăzute la art.42 alin.4 din Legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

INFORMAREA CU PRIVIRE LA ACTE NECESARE PENTRU OBȚINERE CERTIFICAT DE HANDICAP ADULȚI/COPII

ACTE NECESARE PENTRU OBȚINERE CERTIFICAT DE HANDICAP ADULȚI
1. Dosar PVC,
2. Cerere-tip
3. Scrisoare medicală – tip, de la medicul de familie (ORIGINAL);
4. Referat medical stare prezentă, de la medicul specialist (ORIGINAL);
5. Aviz psihologic pentru persoanele cu afectare psihică (ORIGINAL);
6. Documente  medicale  necesare evaluării – realizate în conformitate cu  criteriile medico - psihosociale emise prin ordinul ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al ministrului sănătăţii publice nr.762/1.992/2007. (bilete de ieşire din spital, analize medicale, investigaţii paraclinice specifice afecţiunii) după caz sau la solicitarea specialiştilor serviciului evaluare complexă,
7. Anchetă socială de la serviciul social al primăriei de domiciliu/reşedinţă (ORIGINAL);
8. Act de identitate  - original şi copie xerox;
9. Adeverinţă de salariat - pentru    salariaţi - în original
10. Decizie de pensionare (pensie limită de vârstă sau pensie de invaliditate cu specificarea datei de revizuire) şi - pentru pensionari - în copie xerox; copie după decizia de pensie medicală (pentru pensia de invaliditate), copie după decizia de pensie administrativă (pentru pensia limită de vârstă sau pensia de urmaş), adeverinţă şomaj, adeverinţă salariat sau orice document care atestă veniturile.
11. DUPĂ CAZ:

 • adeverintă de elev sau după caz copie xerox  a ultimei diplome de studii;
 • copie de pe cartea de muncă – pentru pers. care solicită certificat de handicap conform Legii 263/2010;
 • copie certificat de handicap anterior şi Program individual de reabilitare şi integrare socială anexat;
 • copie de pe documentele privind reprezentarea legală (sentinţă civilă de punere sub interdicţie, dispoziţie tutelă sau dispoziţie curatelă).
ACTE NECESARE PENTRU CERTIFICAT DE ORIENTARE PROFESIONALĂ
1. documentele de identitate – ORIGINAL ŞI COPIE;
2. ultimul certificat de încadrare în grad de handicap – copie;
3. ultima diplomă de studii – copie;
4. adeverinţă de salariat şi/sau de elev/student (după caz) – ORIGINAL;
5. adeverinţă de la Administraţia Finanţelor Publice – pentru pers. care nu realizează venituri – ORIGINAL; 
6. decizie de pensionare invaliditate (cu specificarea datei de revizuire) şi ultimul talon de pensie – pentru pensionari de invaliditate gradul 3 – copie;
7. scrisoare/referat medical de la medicul  specialist cu specificarea diagnosticului, a stadiului bolii şi a stării prezente şi - după caz - data debutului bolii – ORIGINAL;    
8. aviz pentru a desfăşura activităţi profesionale – eliberat de medicul specialist în medicina muncii – ORIGINAL.

PROGRAM:  
DEPUNERE ACTE
: LUNI,MIERCURI, JOI : 8,30-16,30   
RIDICARE CERTIFICAT: MARTI, JOI: 8.30 – 14.00
Dosarele complete se depun la sediul DGASPC Sibiu, situat în municipiul Sibiu, str. Spartacus nr.2.

Formulare

Model cerere evaluare complexa
Model declaratie consimtamant
Referat medical
Scrisoare medicala
 
 
DOCUMENTE NECESARE PENTRU EVALUAREA COMPLEXĂ ŞI ÎNCADRAREA COPILULUI CU DIZABILITĂŢI ÎN GRAD DE HANDICAP/ACCES LA SERVICII DE ABILITARE ŞI REABILITARE, în conformitate cu Ordinul comun nr. 1985/1305/5805/2016
 
 • Cerere de încadrare în grad de handicap, TIP
 • Copie a actului de identitate al copilului (certificat de naştere / carte de identitate);
 • Copii ale actelor de identitate ale părinţilor/reprezentantului legal;
 • Copie a documentului prin care se face dovada că persoana care depune cererea este reprezentantul legal al copilului (hotărâre a instanţei/hotărâre a comisiei pentru protecţia copilului);
 • Ancheta socială de la SPAS/Primăria de domiciliu și Factorii de mediu în anexă;
 •  Fişa medicală sintetică de la medicul de familie sau medicul curant din unitatea de îngrijiri paliative, TIP;
 • Certificatul medical tip A5 de la medicul de specialitate, TIP;
 • Documente medicale adiţionale la certificatul medical de tip A5 pe diverse categorii de afectări;
 • Scrisori medicale, bilete de externare, rezultate investigații, (din ultimele 12 luni) în care să fie precizate: forma clinică a bolii, stadiu, complicații, recomandări medicale – precizări suplimentare:
 • BOLI ALE APARATULUI CARDIO-VASCULAR: Buletin ECO-CORD
 • OFTALMOLOGIE: acuitate vizuală cu corecție: VOD cc, VOS cc
 • ORL: audiogramă
 • MUCOVISCIDOZĂ: forma clinică a bolii, stadiul evolutiv, complicații, recomandări
 • DISTROFIE MUSCULARĂ: E.M.G.
 • BOALĂ GENETICĂ: cariotip sau scrisoare medicală - medic specialist genetică medical
 • Fişa de evaluare psihologică de la psihologul atestat în psihologie clinică, TIP;
 • Fişa psihopedagogică de la școala / grădinița frecventată de copil, TIP;
 • Copie a certificatului de încadrare în grad de handicap în vigoare (la reevaluare);
 • Copie a certificatului de orientare şcolară şi profesională în vigoare + plan de servicii individualizat
 Dosarele complete se depun la sediul DGASPC Sibiu, din municipiul Sibiu, str. Mitropoliei, Nr.2, Jud. Sibiu sau la adresa de e-mail: seccopiisibiu@gmail.com

Formulare 

Cerere pentru evaluare complexă şi încadrare a copilului cu dizabilităţi în grad de handicap/acces la servicii de abilitare şi reabilitare
Fisa medicala sintetica
Fisa pshiologica
Fisa pshiopedagogica

Date de contact
Şef Serviciu – Viorica Elena Vodă
Adresa: Str.Mitropoliei, nr.2, jud. Sibiu
Tel:  0269213650; 0751174406
Fax: 0269213650;


ACTE NECESARE DOSAR CERTIFICAT ORIENTARE ȘCOLARĂ (CES) COPIL

1. Cerere tip pentru evaluarea complexă - completată de părinte - se poate descărca din partea de jos a paginii;
2. Copie a actului de identitate al copilului (certificat de naștere/carte de identitate);
3. Copii ale actelor de identitate ale părinților/reprezentantului legal;
4. Copie a documentului prin care se face dovadă că persoana care depune cererea este reprezentantul legal al copilului (hotărâre a instanței/hotărâre a comisiei pentru protecția copilului);
5. Ancheta socială de la DAS Sibiu - PRIMĂRIA de domiciliu / de reședință - valabilitate 3 luni;
6. Fişa medicală sintetică de la medicul de familie - se poate descărca din partea de jos a paginii;
7. Certificatul medical tip A5 de la medicul de specialitate;
8. Fişa de evaluare psihologică - psiholog clinician - valabilitate 3 luni - se poate descărca din partea de jos a paginii;
9. Fişa psihopedagogică completată de către cadru didactic - se poate descărca din partea de jos a paginii;
10. Copie a foii matricole/adeverinţă care atestă înscrierea copilului în unitatea de învăţământ;
11. Copie a certificatului de orientare şcolară/profesională la reorientarea copilului;
12. Fişă psihoeducaţională - se completează la CJRAE SIBIU de către specialiştii din cadrul SEOSP- în prezenţa copilului şi părintelui sau reprezentantului legal;
13. Alte documente în copie (se specifică).
 
Nota: Cererea se înregistrează numai în condiţiile în care sunt anexate toate documentele menţionate mai sus (Conf. Ordinului 1985/2016, art.45, alin.1,2 si 3).
Telefon contact: 0269/247066 – CJRAE Sibiu/Serviciul SEOSP.
 
Program:

- PRIMIRE DOCUMENTE : LUNI - JOI 8-12, pe baza unei PROGRAMĂRI TELEFONICE.
- ELIBERARE DOCUMENTE - VINERI: 8 - 10.
Dosarele complete se depun la sediul CJRAE Sibiu, str. Turismului, nr. 15, et. II.

Formulare:

Cerere pentru evaluare complexa si orientare scolara/profesionala a copiilor
Fişa medicală sintetică de la medicul de familie
Fişa de evaluare psihologică
Fişa psihopedagogică completată de către cadru didactic
 UNDE SE AFLĂ
Sibiu, Bulevardul Victoriei 1-3, judeţul Sibiu
Programul cu publicul:
Luni – Joi - orele 8:00-15:00
Vineri – orele 8:00-12:00
© 2022-2024 DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ SIBIU, Toate drepturile rezervate