Știri și anunțuri

Concurs pentru ocuparea a doua functii de consilier


DIRECŢIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ
organizează concurs de recrutare pentru ocuparea 
următoarelor funcții publice de execuţie vacante 
(perioadă nedeterminată) din cadrul direcţiei:


A. Consilier, clasa I - grad profesional debutant din cadrul Biroului Protecţia Copilului (BPC-ocupare pe perioadă nedeterminată).

Candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ condiţiile prevăzute de art. 465 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.


Condiţiile de participare specifice sunt:

• studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă - specializare psihologie.


Bibliografia propusă:

1. Constituția României;
2. Ordonanța Guvernului nr. 137 din 31 august 2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare - Partea VI (Titlul l, Titlul ll), Partea Vll;
5. Legea nr. 272/2004  privind  protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată;
6. Ordinul nr. 286/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea Planului de servicii si a Normelor metodologice privind intocmirea Planului individualizat de protectie;
7. Hotărârea nr. 691/2015 pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de creştere şi îngrijire a copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate şi a serviciilor de care aceştia pot beneficia, precum şi pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi serviciile publice de asistenţă socială şi a modelului standard al documentelor elaborate de către acestea.


Tematica propusă:

I. Reglementări privind Constituția României (Constituția României) 
- Titlul II, Cap. II: Drepturile și libertățile fundamentale, 
- Titlul III, Cap.V, Sectiunea 2: Administratia publică locală.
II. Reglementări privind prevenirea și sancționarea  tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Ordonanța Guvernului nr. 137/2000) 
- Principiul egalității între cetățeni (art.1, alin. 2)
- Comportamente care atrag răspunderea contravențională (art. 2, alin.4)
- Definirea hărțuirii (art.2, alin. 5)
- Domeniile în care se pot manifesta discriminarea unei persoane și care constituie contravenție (art.7)
III. Reglementări privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați (Legea nr. 202/2002) 
- Principiile prin care se realizează egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați (art.3ˆ1)
- Egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați în domeniul muncii (Capitolul II: art.7-13)
IV. Reglementări privind Codul Administrativ (O.U.G. nr. 57/2019):
- Partea VI (Titlul l, Titlul ll), Partea Vll;
V. Reglementări privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului (Legea nr. 272/2004).
VI. Reglementări privind întocmirea Planului de servicii (Ordinul nr.286/2006) - Normele metodologice privind întocmirea Planului de servicii.
VII. Reglementări privind Procedura de monitorizare a modului de creştere şi îngrijire a copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate şi a serviciilor de care aceştia pot beneficia, precum şi  Metodologiea de lucru privind colaborarea dintre direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi serviciile publice de asistenţă socială şi a modelului standard al documentelor elaborate de către acestea (Hotărârea nr. 691/2015).


Atribuţiile postului de consilier debutant BPC:

a) monitorizează şi analizează situaţia copiilor din unitatea administrativ-teritorială, precum şi modul de respectare a drepturilor copiilor, asigurând centralizarea şi sintetizarea datelor şi informaţiilor relevante, în baza unei fişe de monitorizare aprobate prin ordin al ministrului muncii şi justiţiei sociale; minori în monitorizare - 919 minori (560 minori în risc și 359 minori cu părinți plecați la muncă în străinătate)
b) realizează activitatea de prevenire a separării copilului de familia sa;
c) identifică şi evaluează situaţiile care impun acordarea de servicii şi/sau beneficii pentru prevenirea separării copilului de familia sa;
d) elaborează documentaţia necesară pentru acordarea serviciilor şi/sau beneficiilor şi le acordă, în condiţiile legii;
e) asigură consilierea şi informarea familiilor cu copii în întreţinere asupra drepturilor şi obligaţiilor acestora, asupra drepturilor copilului şi asupra serviciilor disponibile pe plan local; (pentru un număr de 537 de familii);
f) asigură şi monitorizează aplicarea măsurilor de prevenire şi combatere a consumului de alcool şi droguri, de prevenire şi combatere a violenţei domestice, precum şi a comportamentului delincvent;
g) vizitează periodic la domiciliu familiile şi copiii care beneficiază de servicii şi beneficii şi urmăreşte modul de utilizare a beneficiilor, precum şi familiile care au în îngrijire copii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate (copii cu părinți plecați la muncă în străinătate 229, de asemenea trebuie evaluați ca urmare a adreselor primite din partea unităților școlare un număr de 130 minori ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate);
h) înaintează propuneri primarului, în cazul în care este necesară luarea unei măsuri de protecţie specială, în condiţiile legii;
i) urmăreşte evoluţia dezvoltării copilului şi modul în care părinţii acestuia îşi exercită drepturile şi îşi îndeplinesc obligaţiile cu privire la copilul care a beneficiat de o măsură de protecţie specială şi a fost reintegrat în familia sa (minori reintegrați în familie 10 , pentru care art.74 din Legea nr.272/2004 prevede monitorizarea pe o perioadă de minim 2 ani);
j) colaborează cu direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în domeniul protecţiei copilului şi îi transmite acesteia toate datele şi informaţiile solicitate din acest domeniu; (evaluarea părinților ai căror copii beneficiază de o măsură de protecție specială pentru 64 de minori)
k) urmăreşte punerea în aplicare a hotărârilor comisiei pentru protecţia copilului/instanţei de tutelă referitoare la prestarea de către părinţii apţi de muncă a acţiunilor sau lucrărilor de interes local, pe durata aplicării măsurii de protecţie specială (pentru 10 persoane, nr. acestor solicitări fiind în creștere).

B. CONSILIER, CLASA I, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR LA BIROUL VENIT MINIM GARANTAT (angajare pe perioadă nedeterminată)


Condiţiile de participare specifice:

studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă - domeniul de licență economie.
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 7 ani


Bibliografia propusă:

1. Constituția României;
2. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare - Partea VI (Titlul l, Titlul ll), Partea Vll;
3. Ordonanța Guvernului nr. 137 din 31 august 2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare ;
6. H.G. nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare ;
7. Legea nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, cu modificările şi completările ulterioare ;
8. H.G. nr. 1073/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.226/2021, cu modificările şi completările ulterioare ;
9. O.U.G. nr. 113/2022 privind unele măsuri necesare în vederea implementării Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, decontarea unor cheltuieli privind sprijinirea refugiaţilor din Ucraina, precum şi acordarea de granturi din fonduri externe nerambursabile pentru investiţii destinate retehnologizării IMM-urilor, cu modificările şi completările ulterioare;
10. H.G. nr. 336/2022 privind stabilirea mecanismului de decontare din bugetul inspectoratelor județene pentru situații de urgență/Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov a cheltuielilor cu hrana cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, găzduiți de persoane fizice, precum și pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare.


Tematica propusă:

I. Reglementări privind Constituția României (Constituția României):
- Titlul II, Cap. II: Drepturile și libertățile fundamentale,
- Titlul III, Cap.V, Sectiunea 2: Administratia publică locală.
II. Reglementări privind Codul Administrativ (O.U.G. nr. 57/2019):Partea VI (Titlul l, Titlul ll), Partea Vll;
III. Reglementări privind prevenirea și sancționarea  tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare ( Ordonanța Guvernului nr. 137/2000) 
- Principiul egalității între cetățeni (art.1, alin. 2),
- Comportamente care atrag răspunderea contravențională (art. 2, alin. 4),
- Definirea hărțuirii (art.2, alin. 5),
- Domeniile în care se pot manifesta discriminarea unei persoane și care constituie contravenție (art.7).
IV. Reglementări privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați (Legea nr. 202/2002) 
- Principiile prin care se realizează egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați (art.3ˆ1),
- Egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați în domeniul muncii (Capitolul II: art.7-13).
V. Reglementări privind venitul minim garantat (Legea nr.416/2001, H.G. nr. 50/2011) 
- Procedura de stabilire a dreptului la ajutor social (art.8, art.9, art.10, art.11, art.12, art.14, art.15, art.18 alin.(1) și (2), art.24 alin.(2) și (3) din H.G. nr.50/2011),
- Obligațiile beneficiarilor de ajutor social (art.27, art.28 alin.1, art.29 H.G. nr.50/2011),
- Procedura de recuperarea a sumelor încasate necuvenit cu titlu de ajutor social (art.21 din Legea nr.416/2001, art.36^1 din H.G.50/2011).
VI. Reglementări privind ajutorul pentru încălzirea locuinței și suplimentul pentru energie (Legea nr. 226/2021, H.G. nr.1073/2021)
- Procedura de stabilire a dreptului la ajutor pentru încălzirea locuintei și supliment pentru energie ( art.14, art.16, art.17, art.18 din legea nr.226/2021),
- Obligațiile beneficiarilor de ajutor pentru încălzirea locuintei și supliment pentru energie (art.19 din Legea nr.226/2021),
- Procedura de recuperarea a sumelor încasate necuvenit cu titlu de ajutor pentru încălzirea locuintei și supliment pentru energie (art.33 alin.2 și 4 din Legea nr.226/2021, art.37 din H.G.nr.1073/2021).
VII. Reglementări privind unele măsuri necesare în vederea implementării Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, decontarea unor cheltuieli privind sprijinirea refugiaţilor din Ucraina, precum şi acordarea de granturi din fonduri externe nerambursabile pentru investiţii destinate retehnologizării IMM-urilor (O.U.G. nr.113/2022)
- Categoriile de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de sprijin material pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuţi (art.3),
- Atribuțiile autorității administrației publice locale (art.4 alin.3 lit.a și b, art.9 alin.8 și 9).
VIII. Reglementări privind stabilirea mecanismului de decontare din bugetul inspectoratelor județene pentru situații de urgență/Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov a cheltuielilor cu hrana cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite,proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, găzduiți de persoane fizice, precum și pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne (H.G. nr.336/2022)
- Atribuțiile autorității administrației publice locale (art.3, art.4 și art.5).


Atribuţiile postului de consilier superior BVMG:

primirea,verificarea și înregistrarea în regim de ghiseu cererile de acordare a ajutorului social/ajutor pentru încălzirea locuinței și supliment pentru energie si declaratiile pe proprie raspundere,intocmite potrivit modelului tipizat,
soluționarea cererilor de acordare si declaratiile pe proprie raspundere, în termen legal,
verificarea actelor doveditoare privind componenta familiei si veniturile realizate de membrii acesteia,
verificarea situatiei ce rezulta din datele inscrise in actele doveditoare,
întocmirea, în termen legal si prezentarea primarului, spre aprobare prin dispozitie a referatelor privind propunerile de stabilire/respingere a dreptului la ajutor social/ajutor pentru încălzirea locuinței și supliment pentru energie,
comunicarea în termen legal solicitantilor dispozitiile de acordare/respingere a dreptului la ajutor social/ajutor pentru încălzirea locuinței și supliment pentru energie,
urmărirea indeplinirii de către beneficiarii ajutorului social/ajutor pentru încălzirea locuinței și supliment pentru energie, a obligatiilor ce le revin,
monitorizarea respectarii conditiilor de acordare a dreptului la ajutor social/ajutor pentru încălzirea locuinței și supliment pentru energie, prin verificarea veniturilor,
întocmirea referatelor privind modificarea cuantumului ajutorului social/ajutor pentru încălzirea locuinței și supliment pentru energie,suspendarea/incetarea dreptului de la caz la caz, si le prezinta spre aprobare primarului;comunica celor interesati in termen legal dispozitiile emise de primar,
întocmirea listelor cuprinzând destinatarii finali de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuți,
verificarea și întocmirea răspunsurilor cu privire la scrisorile, sesizările, petiţiile cetăţenilor
preluarea și centralizarea apelurilor primite pe Telverde,
evaluarea situației persoanelor refugiate care locuiesc pe raza mun. Sibiu,
consilierea persoanelor refugiate cu privire la formele de protecție pentru care pot aplica, facilitarea accesului acestora la servicii sociale, medicale, educaționale, identificare loc de muncă, identificare spațiu de cazare, etc,
gestionarea platformei privind spațiile de cazare puse la dispoziție gratuit de către cetățeni pe raza mun. Sibiu, precum și a locațiilor în care sunt găzduite persoane refugiate,
consilierea cetățenilor care găzduiesc refugiați pe raza mun. Sibiu privind demersurile pe care trebuie să le realizeze pentru obținerea decontării serviciilor de cazare și hrană oferite refugiaților gratuit,
monitorizarea persoanelor fizice care găzduiesc refugiați din Ucraina, pentru care se solicită decontarea cheltuielilor de cazare și hrană pentru a verifica condițiile locative, nevoile refugiaților, precum și veridicitatea informațiilor transmise de către găzduitori,
realizarea activităților specific pentru decontarea cheltuielilor de hrană și cazare.


Concursul de recrutare se va desfăşura la sediul Direcţiei din Sibiu, Bdul Victoriei, nr. 13, astfel:

- proba scrisă în data de 13.06.2023, ora 10:00;
- interviu termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, doar de către candidații care au obținut minimum 50 puncte la proba scrisă.

   Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare şi se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării anunţului, respectiv în perioada 09.05.2023 - 29.05.2023.


Dosarul de concurs conține:

1. Formularul de înscriere tip (Descărcare formular tip).
2. Curriculum vitae, modelul european (Descărcare model CV).
3.
 Copia actului de identitate;
4. Copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
5. Copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă tip care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice.
6. Adeverință care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie ale candidatului;
7. Cazierul judiciar;
8. Certificatul de integritate comportamentală;
9. Declaraţia pe proprie răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverința care să ateste lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia.

   Copiile de pe actele menţionate se prezintă însoţite de documentele originale sau în copii legalizate.


   Relaţii se pot obţine la sediul Direcţiei de Asistență Socială Sibiu, Bd.Victoriei, nr. 1-3 și la nr. de tel. 0269/208929, persoană de contact Mircea Nica, consilier Serviciu Resurse umane, comunicare şi relaţii cu publicul.

Sibiu, Bulevardul Victoriei 1-3, judeţul Sibiu
Programul cu publicul:
Luni – Joi - orele 8:00-15:00
Vineri – orele 8:00-12:00
© 2022-2023 DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ SIBIU, Toate drepturile rezervate