Știri, anunțuri și evenimente

ANUNȚ în atenția solicitanților de subvenții de la bugetul local în baza Legii nr.34/1998 pentru anul 2024

Direcția de Asistență Socială Sibiu anunță că prin H.C.L. nr.346/28.09.2023 au fost aprobate liniile prioritare si capitolele de cheltuieli pentru subvenționare, precum și termenul de depunere a documentaţiilor de solicitare a subvenţiei pentru anul 2024, de la bugetul local, în baza Legii nr.34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială.

1. Termenul limita de depunere a documentatiei este 31.10.2023, până la ora 15,00 pentru solicitarea subventiei pentru anul 2024.
 
2. Potrivit H.C.L. nr.346/28.09.2023 pot solicita subvenții de la bugetul local al Municipiului Sibiu în anul 2024 asociațiile, fundațiile și cultele recunoscute în România care furnizează:
- servicii de zi pentru copii și familii cu copii,
- servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice,
- servicii de zi pentru persoane adulte cu dizabilități.

Nu sunt eligibile centrele de zi care acordă exclusiv servicii de consiliere și informare, precum și servicii de tip after-school.
Sunt eligibile să solicite subvenții de la bugetul local în baza Legii 34/1998, asociațiile, fundațiile și cultele recunoscute în România, care îndeplinesc următoarele condiții de eligibilitate:
a) administrează unităţi de asistenţă socială în Municipiul Sibiu pentru beneficiari din Municipiul Sibiu şi care se încadrează în Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor - cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare ;
b) sunt persoane juridice române de drept privat fără scop patrimonial, acreditate ca furnizori de servicii sociale, potrivit legii;
c) deţin licenţă de funcţionare pentru serviciile sociale pentru care solicită subvenţie;
d) solicită subvenţii în completarea resurselor financiare proprii.
 
3. Dosarul de solicitare a subventiei se depune în pachet închis la sediul primăriei, într-un singur exemplar, înregistrându-se la Serviciul Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni și Registratură din Sibiu, str. Samuel Brukenthal, nr. 2 - La Parter și conține următoarele documente:
 a) cererea de solicitare a subvenţiei, în original, potrivit modelului prevăzut în anexa nr.1 la HG nr. 1153/2001 (incluzând anexele A și B la cerere, respectiv fișa tehnică privind unitatea de asistență socială și datele privind bugetul unității de asistență socială), completată și asumată prin semnare;
 b) ultimul bilanţ contabil înregistrat la direcţia generală a finanţelor publice judeţeană,;
 c) balanţa contabilă de verificare din luna anterioară termenului de depunere a documentaţiei;
 d) certificat de atestare fiscală emis de organul fiscal local şi central, în original, din care să rezulte că atât asociația/fundația/cultul cât şi unităţile de asistenţă socială pentru care solicită subvenţii, nu au datorii scadente;
 e) dovada privind situatia juridica a sediului unitatii de asistenta sociala;
 f) certificatul de acreditare;
 g) licența de funcționare.
 
Se va avea în vedere drept condiție obligatorie pentru admiterea dosarului, existența în pachetul înaintat a întregii documentații solicitate, asupra acestui aspect nemaiputându-se reveni ulterior termenului limită de depunere/ transmitere.
În conformitate cu prevederile art.2 alin.2 din Legea nr.34/1998 coroborat cu ale art.2 alin.3 din H.G. nr.1153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologige de aplicare a prevederilor Legii nr.34/1998 cu modificarile si completarile ulterioare, prin HCL nr.469/2022 s-a aprobat nivelul mediu lunar al subvenției acordată din bugetul local pentru o persoană asistată pentru serviciile fără cazare în sumă de 400 de lei.
 
 
DIRECTOR EXECUTIV,
Mihaela Sabău

Sibiu, Bulevardul Victoriei 1-3, judeţul Sibiu
Programul cu publicul:
Luni – Joi - orele 8:00-15:00
Vineri – orele 8:00-12:00
© 2022-2023 DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ SIBIU, Toate drepturile rezervate