Servicii și birouri

Compartimentul Audit

DATE CONTACT

Sibiu, B-dul Victoriei nr.1- 3
0269/208761
Program de lucru :
Luni- Joi : 7.30-16.00
Vineri : 7.30 – 13.30
Misiunea Compartimentului de audit public intern din cadrul Direcției de Asistență Socială este de a acorda consultanţã şi asigurãri privind eficacitatea sistemelor de management al riscurilor, de control şi de guvernanţã, contribuind la obţinerea plusvalorii şi oferind recomandãri pentru îmbunãtãţirea acestora.
Compartimentul de audit public intern asistã conducerea entitãţii/structurii auditate în realizarea obiectivelor şi furnizeazã evaluãri obiective şi detaliate cu privire la legalitatea, regularitatea, economicitatea, eficienţa şi eficacitatea activitãţilor şi operaţiunilor entitãţii.

Obiectivele Compartimentului de audit
Obiectivele Compartimentului de audit din cadrul Direcției de Asistență Socială sunt stabilite astfel încât sã sprijine entitatea/structura auditatã în urmãtoarele direcţii:
a) asigurarea bunei administrãri a fondurilor publice şi pãstrarea patrimoniului;
b) respectarea conformitãţii;
c) asigurarea unor sisteme contabile şi informatice fiabile;
d) îmbunãtãţirea managementului riscului, a controlului şi a guvernanţei;
e) îmbunãtãţirea eficienţei şi eficacitãţii operaţiilor.
 
Sfera de activitate a auditului intern
Sfera auditului public intern cuprinde toate activitãţile desfãşurate în cadrul Direcției de Asistență Socială pentru îndeplinirea obiectivelor acesteia, inclusiv evaluarea sistemului de control intern/managerial.

ATRIBUȚII

Compartimentul de audit funcţioneazã în subordinea directã a directorului executiv, exercitând o funcţie distinctã şi independentã de activitãţile Direcției de Asistență Socială.

Atribuţiile Compartimentului de audit sunt definite în conformitate cu atribuţiile stabilite în cadrul de reglementare, astfel:
1. elaboreazã norme metodologice pentru activitatea de audit specifice Direcției de Asistență Socială, cu avizul sefului Compartimentului Audit din cadrul Primăriei Municipiului Sibiu;
2. elaboreazã proiectul planului multianual de audit public intern, pe o perioadã de 3 ani, şi, pe baza acestuia, proiectul planului anual de audit public intern;
3. efectueazã activitãţi de audit public intern pentru a evalua dacã sistemele de management financiar şi control ale Direcției de Asistență Socială sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţã şi eficacitate;
4. informeazã UCAAPI despre recomandãrile neînsuşite de cãtre conducãtorul entitãţii publice auditate, precum şi despre consecinţele acestora;
5. raporteazã periodic asupra constatãrilor, concluziilor şi recomandãrilor rezultate din activitatea de audit intern;
6. elaboreazã raportul anual al activitãţii de audit public intern;
7. în cazul identificãrii unor iregularitãţi sau posibile prejudicii, raporteazã imediat directorului executiv al Direcției de Asistență Socială;

LEGISLAȚIE

  • Standardele Internaţionale pentru Practica Profesională a Auditului Intern
  • Legea nr. 672/2002, privind auditul public intern, republicată, actualizată.
  • H.G. nr.1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern
  • ORDIN nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului internUNDE SE AFLĂ
Sibiu, Bulevardul Victoriei 1-3, judeţul Sibiu
Programul cu publicul:
Luni – Joi - orele 8:00-15:00
Vineri – orele 8:00-12:00
© 2022-2024 DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ SIBIU, Toate drepturile rezervate