Știri și anunțuri

Anunt concurs un post de infirmieră si un post de îngrijitor la domiciliu


ANUNŢ CONCURS
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

   Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcții contractuale de execuție vacante din cadrul Direcţiei de Asistență Socială Sibiu, conform art. VII , alin. (3) din O.U.G. nr. 115 din 14 decembrie 2023, după cum urmează:
 

I. Un post de infirmieră în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice (ocupare pe perioadă nedeterminată).

II. Un post de îngrijitor la domiciliu în cadrul Centrului care Acordă Servicii de Îngrijire și Asistență la Domiciliu din subordinea Centrului de Servicii Comunitare (ocupare pe perioadă nedeterminată).


   Pentru a ocupa un post contractual vacant, candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale conform art.1, art.8, art. 14 și art. 15 din H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri, cu modificările și completările ulterioare, astfel:

a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).


I. Un post de infirmieră în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice (ocupare pe perioadă nedeterminată):

Condiții specifice pentru postul corespunzător funcției de infirmieră:

Studii generale.
Vechime în muncă minim 1 an.
Deținerea unui certificat de calificare profesională ca infirmeră, constituie un avantaj.

Concursul constă în susținerea următoarelor probe:

Selecție dosare.
Probă scrisă.
Interviu.

Bibliografie/Tematica:

1. Ordinul MMJS nr. 29/2019 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciile acordate în sistem integrat și cantinele sociale, Anexa 1. Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare organizate ca centre rezidenţiale destinate persoanelor vârstnice, aplicabile următoarelor categorii de servicii sociale prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale aprobat prin H.G. nr. 867/2015, cu modificările şi completările ulterioare, Modulul III Standard 1 - Îngrijire personală, Modulul IV Standard 4 - Alimentație și Standard 5 - Spații igienico-sanitare, Modulul V, Standard 1 - Respectarea drepturilor beneficiarilor și a eticii profesionale.
2. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, PARTEA VI "Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice", Titlul I - "DISPOZIȚII GENERALE" (art.365-368), Titlul II - STATUTUL FUNCȚIONARILOR PUBLICI, Cap. V, Secțiunea II (art. 430, 432-434, 437-441, 443-449) şi Titlul III - PERSONALUL CONTRACTUAL DIN AUTORITĂŢILE ŞI INSTITUŢIILE PUBLICE (art. 538 - 541), PARTEA VII "Răspunderea administrativă", Titlul I - "DISPOZIȚII GENERALE" (art. 563-567), Titlul II - "RĂSPUNDEREA ADMINISTATIV-DISCIPLINARĂ" (art. 568-571).

Atribuțiile principale ale postului de infirmieră sunt: 

Efectuează și răspunde de îngrijirea corectă şi permanentă a beneficiarilor.
Răspunde cu promptitudine solicitărilor beneficiarilor.
Anunță imediat asistenta medicală în legătură cu orice situație de deteriorare a stării de sănătate a beneficiarilor.
Sprijină personalul de la bucătărie la prepararea hranei.
Întreține igiena mobilierului și efectuează curăţenia în sectorul alimentar.
Îndepărtează obiectele vechi, murdare, necorespunzătoare, precum și alimentele perisabile alterate în sectorul alimentar.
Efectuează zilnic curăţenia, în mod corespunzător, a spaţiului repartizat, cu materialele şi ustensilele destinate acestor spaţii.
În vederea efectuării curăţeniei, întocmeşte referat de necesitate și utilizează rațional materialele de curăţenie, fiind interzisă înstrăinarea acestora.
Are obligația de a respecta protocolul de curățenie și dezinfecție. Completează și semnează la zi graficele de curățenie și dezinfecție.
Transportă igienic hrana beneficiarilor dependenți de la bucătărie la camerele de locuit după ce în prealabil, a luat măsurile de igienă necesare (spălarea mâinilor, schimbarea şorţului sau a halatului).
Răspunde de corecta distribuţie a hranei beneficiarilor, servindu-i în mod egal, fără preferinţe.
Află preferințele alimentare ale beneficiarilor și le aduce la cunoștința conducerii și a personalului cu atribuții de preparare hrană.
Sprijină personalul de la bucătărie la așezarea pe mese a hranei, conform programului de servire a mesei beneficiarilor.
Debarasează mesele după ce beneficiarii au terminat de consumat hrana.
Supraveghează respectarea programului de utilizare a bucătăriei destinată beneficiarilor și asigură curățenia acesteia.
Transportă gunoiul şi reziduurile alimentare în locurile special amenajate, răspunde de depunerea lor corectă în recipiente, curăţă şi dezinfectează vasele în care se depozitează sau transportă gunoiul.
Asigură și răspunde de transportul și depozitarea zilnică a deșeurilor periculoase în încăperea special amenajată.


II. Un post de îngrijitor la domiciliu în cadrul Centrului care Acordă Servicii de Îngrijire și Asistență la Domiciliu din subordinea Centrului de Servicii Comunitare (ocupare pe perioadă nedeterminată):

Condiţii specifice de participare:

studii generale/medii.
constituie avantaj deținerea unui certificat de absolvire a unui curs de specializare de îngrijitor la domiciliu sau experiență în oferirea de servicii de îngrijire la domiciliu.

Concursul constă în susținerea următoarelor probe:

Selecție dosare.
Proba scrisă.
Interviu.

Bibliografie/Tematică:

1. Anexa nr. 8 la Ordinul MMJS nr. 29/2019 - Standardele minime de calitate pentru serviciile de îngrijitor la domiciliu pentru persoane vârstnice, Modulul III - Acordarea îngrijirilor, Standardul 1 -  Îngrijire personală; Modulul IV - Drepturi și etică, Standardul 1 - Respectarea drepturilor beneficiarilor, Standardul 2 - Protecția  împotriva abuzurilor și neglijării;
2. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, PARTEA VI "Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice", TITLUL I - "Dispoziții generale", respectiv art.365-368 şi  Titlul III - Personalul contractual din autorităţile şi instituţiile publice, Art. 538 - 541.

Atribuțiile principale ale postului de îngrijitor la domiciliu:

1. Asigură, beneficiarilor repartizați, ajutor pentru activităţile de bază ale vieţii zilnice: igienă corporală, îmbrăcare şi dezbrăcare, igiena eliminărilor, hrănire şi hidratare, transfer şi mobilizare, deplasarea în interior, comunicare; conform planul individualizat de asistenţă şi  îngrijire,
2. Asigură, beneficiarilor repartizați, ajutor pentru activităţi instrumentale ale vieţii zilnice: prepararea hranei sau livrarea acesteia, efectuarea de cumpărături, activităţi de menaj, însoţirea în mijloacele de transport, facilitarea deplasării în exterior, companie, activităţi de administrare şi gestionare a bunurilor, activităţi de petrecere a timpului liber conform planul individualizat de asistenţă şi îngrijire,
3. În baza prevederilor planului individualizat de asistenţă şi îngrijire comunică periodic cu familia/după caz, medicul de familie al beneficiarului pentru cunoaşterea stării de sănătate a acestuia şi a recomandărilor terapeutice,
4. Completează Fişa de monitorizare servicii a beneficiarului și o transmite  coordonatorului personalului de specialitate la final de lună, pentru avizare și calculul contribuției datorată de beneficiar,
5. Completează Fișa de activități săptămânală a beneficiarului și o transmite coordonatorului personalului de specialitate la final de lună,
6. Sesizează coordonatorului toate incidentele, personale sau sesizate de beneficiari, apărute în timpul activităţii derulate în relaţie cu beneficiarul/familia acestuia, inclusiv cazurile de abuz, în vederea consemnării în registrele respective din cadrul centrului,
7. Informează beneficiarul despre orice modificare a activității și consemnează informarea în registrul respectiv,
8. Folosește materialele sanitare şi echipamentele primite pentru activitatea desfășurată în folosul beneficiarilor.
9. Informează orice modificare intervenită în evoluţia situaţiei socio-medicală a beneficiarilor în vederea reevaluării serviciilor.


Concursul de recrutare se va desfăşura la sediul Direcţiei de Asistență Socială din Sibiu, B-dul Victoriei, nr. 1-3, astfel:

- proba scrisă în data de 03.06.2024, ora 09:00.
- interviu în data de 06.06.2024, ora 09:00.
- depunere contestații: 1 zi lucrătoare
- soluționare contestații: 1 zi lucrătoare de la exipirarea termenului de depunere a contestațiilor.

   Pentru înscriere la concurs candidații depun în perioada 13.05.2024 - 24.05.2024, în format electronic pe adresa de e-mail: resurse.das@sibiu.ro sau la sediul Direcţiei de Asistență Socială din Sibiu, B-dul Victoriei, nr. 1-3, Serviciul Resurse Umane, comunicare şi relaţii cu publicul, cam. P32, de luni până joi de la ora 8:00 la ora 15:00, iar vineri de la ora 8:00 la ora 12:00, următoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs adresată directorului executiv (vezi formular);
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate; 
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz; 
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar; 
g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului; 
h) certificatul de integritate comportamentală;
i) curriculum vitae, model comun European (Descărcare model CV).

   Documentele solicitate vor fi prezentate și în original, urmând ca după verificarea conformității copiei, originalul să se restituie.


   Conform prevederilor art.34 alin. (7), (8), (9) și (10) din H.G.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, "în situaţia în care candidaţii transmit dosarele de concurs prin Poşta Română, serviciul de curierat rapid, poşta electronică sau platformele informatice ale instituţiilor sau autorităţilor publice, candidaţii primesc codul unic de identificare la o adresă de e-mail comunicată de către aceştia şi au obligaţia de a se prezenta la secretarul comisiei de concurs cu documentele prevăzute la alin. (1) lit. b) - e) în original, pentru certificarea acestora, pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării probei scrise/practice, după caz, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de angajare. (9) Transmiterea documentelor prin poşta electronică sau prin platformele informatice ale autorităţilor sau instituţiilor publice se realizează în format .pdf cu volum maxim de 1 MB, documentele fiind acceptate doar în formă lizibilă. (10) Nerespectarea prevederilor alin. (7) şi (9), după caz, conduce la respingerea candidatului."

   Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

   În cazul cazierul judiciar candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

   Relații suplimentare se pot obține la sediul Direcției din Sibiu, B-dul Victoriei, nr. 1-3, parter, camera P32 și la nr. de tel. 0269/208930.

  Temei legal: art.1, art.8, art. 14 și art. 15 din H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice şi  prevederilor art. VII alin. (3) din O.U.G. nr. 115 din 14 decembrie 2023 - privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene.

Sibiu, Bulevardul Victoriei 1-3, judeţul Sibiu
Programul cu publicul:
Luni – Joi - orele 8:00-15:00
Vineri – orele 8:00-12:00
© 2022-2024 DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ SIBIU, Toate drepturile rezervate