Știri și anunțuri

Concurs pentru un post de Consilier la Biroul Minim Garantat


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU
DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ SIBIU
B-dul Victoriei 1-3, Sibiu 550024, România 
tel. 0040-0269-208930, fax. 0040-0269-224756, e-mail: protsoc@sibiu.ro, 
www.asistentasociala.sibiu.ro, www.sibiu.ro
Facebook: Sibiu - Pagina Oficiala a Orașului, Sibiu City App


ANUNŢ

   În temeiul art. IV – alin.(2) lit. a) din OUG 34/2023 și art. 618 alin. (3) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, 

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU DIRECŢIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarei funcții publice de execuţie vacante (perioadă nedeterminată) din cadrul direcţiei:

CONSILIER, CLASA I, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR LA BIROUL VENIT MINIM GARANTAT

Condiţiile de participare specifice:

studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă - domeniul de licență economie.
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 7 ani.

Durată timp de muncă: 8h/zi - 40h/săptămână.

Alte condiții / competențe

Limbi străine: engleză sau ukraineană sau rusă (citit, scris, vorbit) - nivel mediu, se dovedeşte prin documente specifice.

Bibliografia și Tematica propuse:

1. Constituția României, republicată
cu tematica Titlul II, Cap. II: Drepturile și libertățile fundamentale, - Titlul III, Cap.V, Sectiunea 2:
Administratia publică locală.
2. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare,republicată, cu modificările și completările ulterioare
cu tematica Principiul egalității între cetățeni (art.1, alin. 2) - Comportamente care atrag răspunderea contravențională (art. 2, alin. 4) - Definirea hărțuirii (art.2, alin. 5) - Domeniile în care se pot manifesta discriminarea unei persoane și care constituie contravenție (art.7)
3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare
cu tematica Principiile prin care se realizează egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați (art.3ˆ1) - Egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați în domeniul muncii (Capitolul II: art.7-13)
4. Titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare
cu tematica Partea VI (Titlul l, Titlul ll);
5. Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare
cu tematica Reglementări privind venitul minim garantat
6. H.G. nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare
cu tematica Procedura de stabilire a dreptului la ajutor social (art.8 -12, art.14, art.15, art.18 alin.(1) și (2),art.24 alin.(2) și (3) -Obligațiile beneficiarilor de ajutor social (art.27, art.28 alin.1, art.29 -Procedura de recuperarea a sumelor încasate necuvenit cu titlu de ajutor social (art.21 din Legea nr.416/2001, art.36^1 din H.G.50/2011)
7. Legea nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, cu modificările şi completările ulterioare
cu tematica Procedura de stabilire a dreptului la ajutor pentru încălzirea locuintei și supliment pentru energie ( art.14, art.16, art.17, art.18 din legea nr.226/2021) - Obligațiile beneficiarilor de ajutor pentru încălzirea locuintei și supliment pentru energie (art.19 din Legea nr.226/2021)
8. H.G. nr. 1073/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 226/2021, cu modificările şi completările ulterioare
cu tematica Procedura de recuperarea a sumelor încasate necuvenit cu titlu de ajutor pentru încălzirea locuintei și supliment pentru energie (art.33 alin.2 și 4 din Legea nr.226/2021, art.37 din H.G.nr. 1073/ 2021
9. H.G. nr. 368/2023 pentru stabilirea cuantumului, condiţiilor şi a mecanismului de acordare a sumelor
forfetare potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin şi asistenţă umanitară de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina
cu tematica Reglementări privind mecanismul și condițiile de acordare a sumelor forfetare(H.G. nr. 368/2023) Capitolul II - Secțiunea 1 - art.3, Secțiunea a-2-a - art.4-5. Secțiunea a 4-a art.7,8, 9 și 10.

Atribuţiile principale postului de consilier superior BVMG:

- preia apelurile telefonice primite pe telverde – (destinat cetățenilor ucraineni) și asigură consilierea telefonică a persoanelor refugiate provenite din zona de conflict armat din Ucraina
- asigură acompanierea persoanelor refugiate, asigurând traducerea,  în vederea facilitării accesului la servicii medicale, sociale, mediere conflicte/neînțelegeri.
- întocmește solicitările de plată pentru cererile depuse de către persoanele refugiate care solicită acordarea de sume forfetare conform H.G. nr.368/2023 pe care le transmite către ISU Sibiu.
- asigură repartizarea persoanelor refugiate care solicită cazarea în locațiile aparținând instituțiilor și autorităților publice locale, operatorilor economici publici sau privați, fundațiilor sau asociațiilor, păstrează legătura cu unitățile de cazare, întocmește solicitările de plată pentru aceste locații pe care le  transmite cu respectarea termenelor legale către  ISU Sibiu. 
- preia și verifică cererile depuse de persoanele refugiate în vederea obținerii de sume forfetare și asigură comunicarea cu persoanele refugiate în limba maternă a acestora.
- efectuează vizite  la adresele la care persoanele refugiate optează să locuiască pe raza mun. Sibiu pentru a verifica realitatea informațiilor din cererile depuse. 
- verifică lista cetățenilor străini proveniți din zona de conflict armat din Ucraina care au solicitat acordarea de sume forfetare conform H.G. nr.368/2023 în luna depunerii cererii (codul IBAN, CNP, sume propuse la plată), în vederea trasmiterii situației centralizatoare către Primăria Municipiului Sibiu.
- mediază conflictele apărute între cetățenii refugiați și cetățenii din comunitate.
- monitorizează situația economică a persoanelor care beneficiază de prestații sociale.

Concursul de recrutare se va desfăşura la sediul Direcţiei din Sibiu, Bdul Victoriei, nr. 13, astfel: 

- proba scrisă în data de 21.12.2023, ora 10:00
- interviu termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, doar de către candidații care au obținut minimum 50 puncte la proba scrisă.

   Pentru înscriere la concurs candidații vor depune în termen de 20 zile de la data afișării anunțului, respectiv în perioada 20.11.2023 - 11.12.2023, în format electronic pe adresa de e-mail resurse.das@sibiu.ro sau la sediul Direcţiei de Asistență Socială din Sibiu, B-dul Victoriei, nr. 1-3, Serviciul Resurse Umane, comunicare şi relaţii cu publicul. cam. 30, de luni până joi de la ora 8:00 la ora 15:00, iar vineri de la ora 8:00 la ora 12:00, următoarele documente: 

1. Formularul de înscriere tip (Descărcare formular tip).
2. Curriculum vitae, modelul european (Descărcare model CV).
3.
Copia actului de identitate;
4. Copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, respectiv nivel de cunoaștere limbi străine solicitat;
5. Copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă tip care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice.
6. Adeverință care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie ale candidatului;
7. Cazierul judiciar;
8. Certificatul de integritate comportamentală;
9. Declaraţia pe proprie răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverința care să ateste lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia.

   Documentele solicitate vor fi prezentate și în original, urmând ca, după verificarea conformităţii copiei, originalul să fie restituit candidatului.

   Relaţii se pot obţine la sediul Direcţiei de Asistență Socială Sibiu, Bd.Victoriei, nr. 1-3 și la nr. de tel. 0269/208930, persoană de contact Mircea Nica, consilier Serviciu Resurse umane, comunicare şi relaţii cu publicul.

Sibiu, Bulevardul Victoriei 1-3, judeţul Sibiu
Programul cu publicul:
Luni – Joi - orele 8:00-15:00
Vineri – orele 8:00-12:00
© 2022-2023 DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ SIBIU, Toate drepturile rezervate