Știri și anunțuri

Anunt concurs pentru ocuparea functiei de Kinetoterapeut

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ
organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei  funcții contractuale
de execuţie, pe perioadă nedeterminată, din cadrul  Direcției de Asistență Socială Sibiu   


Pentru a ocupa un post contractual vacant, candidații trebuie să îndeplinească conditiile generale, conform art. IV – alin.(2) lit. a) din OUG 34/2023.

ÎN CADRUL CENTRULUI CARE ACORDĂ SERVICII DE ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ LA DOMICILIU: 

1.  Kinetoterapeut debutant (perioadă nedeterminată) 

Condiții generale :  
a)
are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

 Condiţii specifice de participare: 
• Studii universitare absolvite cu diplomă de licență, în domeniul de liciență Kinetoterapie, specializarea Kinetoterapie și motricitate specială
• Autorizație de liberă practică
• Nu se cere vechime în muncă;

Atribuţiile postului sunt următoarele:
1.
în calitate de membru al echipei profesionale, stabileşte planul de tratament specific și obiectivele specifice; kinetoterapeutul respectă programul de lucru, locul şi modul de desfăşurare în vederea educării sau reeducării unor deficienţe; prevenirea sau recuperarea unor dizabilităţi ca urmare a unor boli, leziuni sau pierderea unui segment al corpului;
2.Utilizează tehnici, exerciţii, masajul, aplicaţii cu gheaţă, apă şi căldură şi procedeele conform conduitei terapeutice şi obiectivelor fixate;
3.Aplică procedurile prescrise conform indicațiilor privind zona de tratament și parametrii de aplicații.
4.Execută aplicații specifice cu rol preventiv, curativ si recuperator în limita competențelor sale.
5.Stabileşte programul de kinetoterapie care este urmat acasă la beneficiar şi instruieşte aparţinătorii sau persoanele implicate în îngrijirea acestuia în aplicarea acelui program;
6.Evaluează şi reevaluează în timp progresele făcute de beneficiar; adaptează planul de tratament în funcţie de evoluţia beneficiarului;
7.Realizează evaluări inițiale (la adminterea beneficiarului în centru) și trimestriale ale beneficiarilor și stabilește diagnosticul funcțional;
8.Completează rapoartele de evoluție pentru beneficiarii aflați în recuperare kinetoterapeutică;
9.Pe baza diagnosticului clinic corect si complet, însoțit de parametrii morfofuncționali ai afectiunii respective, cât și a bolilor asociate, stabilește planul de recuperare specifică, programul de lucru, locul și modul de desfășurare al acestuia;
10.Face propuneri în vederea menţinerii, modificării sau schimbării programului recuperator; 
11.Colaborează cu colegii, fiind prezent activ în toate acţiunile ce se desfăşoară în cadrul centrului;
12.Elaboreaza instrumente de lucru specifice, cu avizul coordonatorului personalului de specialitate;
13.Lucrează cu beneficiarii, urmărind particularitățile lor fizice și potențialul recuperator; 
14.Organizează, în colaborare cu personalul, activități de educație fizică și de recuperare pentru beneficiari;
15.Asigură instruirea şi implicarea personalului de îngrijire si asistență în actul recuperator, pentru continuarea şi consolidarea efortului terapeutic;
16.Menține legatura permanent cu medicul de familie, pe bază de informare reciprocă asupra stării de sănatate și evoluție a beneficiarului;
17.În toată activitatea sa trebuie sa aibă o atitudine blândă şi plină de afecţiune fată de beneficiari, să-şi însoţească toate acţiunile de explicaţii şi cuvinte plăcute, adecvate, în vederea stimulării şi formarii unor deprinderi corecte;
18.Asigură instruirea personalului de îngrijire cu privire la adoptarea posturilor decontracturante ale beneficiarilor;
19.Asigură mobilizarea beneficiarilor în posturi facilitatoare relaxării musculare;
20.Preia sub semnătura şi răspunde de inventarul încredinţat;
21.Are obligaţia de a prezenta coordonatorului personalului de specialitate programul centralizat de lucru cu beneficiarii săptămânal / lunar în ultima zi a lunii în curs pentru luna următoare;
22.Consemnează săptămânal ședințele de recuperare efectuate cu beneficiarii în Fișa de evidență a serviciilor de abilitare/reabilitare;
23.Participă la activităţi de perfecționare continuă în conformitate cu Standardele minime de calitate aplicabile;
24.Are obligaţia de a respecta Normele de Protecţia Muncii precum şi pe cele de Prevenirea şi Stingerea Incendiilor, participând la exerciţiile aplicative care se organizează în acest sens.
25.Respectă principiul confidenţialităţii în relaţiile cu beneficiarii precum şi în problemele de serviciu care prin natura lor şi potrivit unor dispoziţii legale exprese trebuie să rămână secrete;
26.Declară îmbolnăvirea sa, în special în cazuri de boli transmisibile (precum şi îmbolnăvirile survenite la membrii familiei) medicului instituţiei, medicului de medicina muncii sau conducerii unităţii;
27.Are obligaţia să aducă la cunoştinţa conducătorului centrului orice situaţie care constituie un pericol de accidentare sau îmbolnavire profesională;
28.Are obligaţia de a efectua controalele/analizele medicale periodice recomandate de medicul de medicina muncii;
29.Are obligaţia de a cunoaşte şi respecta Regulamentul de organizare și funcționare a centrului, procedurile operaționale, Standardele minime de calitate aplicabile, codul de conduită/etic al personalului contractual;
30.Are obligaţia să-şi însuşească şi să respecte normele şi instrucţiunile de protecţia muncii şi măsurile de aplicare a acestora, prevăzute  în fişa individuală de instructaj;
31.Colaborează cu alţi specialişti din cadrul instituţiei şi din alte instituţii de profil în sprijinul beneficiarilor din centrul;
32.Participă la cursuri de instruire şi formare continuă şi se preocupă de îmbunătăţirea pregătirii profesionale;
33.Îndeplineşte şi alte atribuţii care îi sunt încredinţate de conducerea centrului, care au legătură cu pregătirea profesională şi postul pe care îl ocupă.
34.Păstrează secretul profesional şi confidenţialitatea în legătură cu faptele şi documentele de care ia cunoştinţă;
35.Respectă cu rigurozitate disciplina la locul de muncă şi programul individual de lucru în raport cu responsabilităţile ce îi revin în cadrul Centrului;
36.Nu manifestă în nicio situaţie un comportament discriminatoriu, ori tratament degradant sau inuman faţă de colegi, beneficiari sau aparținători ai acestora;

Bibliografie/Tematică:

1.Ordinul MMJS nr. 29/2019 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciile acordate în sistem integrat și cantinele sociale; 
• Anexa 8 - Standardele minime de calitate pentru serviciile de îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice;
• Anexa 1 - Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare organizate ca centre rezidenţiale destinate persoanelor vârstnice, aplicabile următoarelor categorii de servicii sociale prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale aprobat prin H.G. nr. 867/2015, cu modificările şi completările ulterioare, Modulul III ”Activităţi/servicii”, Standard 3 -  Recuperare/reabilitare funcţională; 
2.O.U.G. nr. 57/2019 – privind Codul administrativ – Partea VI - „Statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administratia publică si evidența personalului platit din fonduri publice”, Cap. V- Sectiunea - Dispozitii generale, (art. 365-368), Titlul II - Statutul functionarilor publici, Cap V- Sectiunea a-2-a ( art. 430, 432-434, 437-441, 443-449) și titlul III - Personalul contractual din Autoritățile și instituțiile publice (art. 538-541).

Concursul constă în susținerea următoarelor probe:
• Selecția dosarelor
• Probă scrisă
• Interviu

Concursul de recrutare se va desfăşura la sediul Centrului care acordă servicii de îngrijire și asistență la domiciliu din Mun.Sibiu, str.Andrei Șaguna, nr. 21, astfel:
- proba scrisă în data de 09.10.2023, ora 0900      
- interviu în data de 12.10.2023, ora 0900   
- depunere contestații: 1 zi lucrătoare 
- soluționare contestații: 1 zi lucrătoare de la exipirarea termenului de depunere a contestațiilor

Pentru înscriere la concurs candidații depun în perioada 18.09.2023 – 29.09.2023, în format electronic pe adresa de e-mail resurse.das@sibiu.ro sau la sediul Direcţiei de Asistență Socială din Sibiu, B-dul Victoriei, nr. 1-3, Biroul Resurse Umane, comunicare şi relaţii cu publicul, cam.P 32, de luni până joi de la ora 8.00 la ora 15.00, iar vineri de la ora 8.00 la ora 12.00, următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată directorului executiv (descarcă formular)
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și calificărilor;
d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
h) certificatul de integritate comportamentală.

Documentele solicitate vor fi prezentate și în original, urmând ca după verificarea conformității copiei, originalul să se restituie.
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
În cazul cazierul judiciar candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
Datele cuprinse în prezentul document vor fi tratate și administrate în condiții de siguranță și numai în scopurile prevăzute de lege conform Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucarea datelor cu caracter personal și libera circulație a datelor.
Relații suplimentare se pot obține la sediul Direcției din Sibiu, B-dul Victoriei, nr.1-3, parter, camera P32 și la nr. de tel. 0269/208929.

Sibiu, Bulevardul Victoriei 1-3, judeţul Sibiu
Programul cu publicul:
Luni – Joi - orele 8:00-15:00
Vineri – orele 8:00-12:00
© 2022-2023 DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ SIBIU, Toate drepturile rezervate