Știri și anunțuri

Anunt concurs funcție publica de execuție vacanta

DIRECŢIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ
organizează concurs de recrutare pentru ocuparea 
următoarei funcții publice de execuţie vacante 
(perioadă nedeterminată) din cadrul direcţiei:

Consilier, clasa I - grad profesional debutant din cadrul Biroului Protecţia Copilului (BPC-ocupare pe perioadă nedeterminată).

Candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ condiţiile prevăzute de art. 465 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Condiţiile de participare specifice sunt:

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în psihologie sau asistenţă socială.

Bibliografia propusă:

1. Constituția României;
2. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare - Partea VI (Titlul l, Titlul ll), Partea Vll;
3. Ordonanța Guvernului nr. 137 din 31 august 2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Legea nr. 272/2004 privind  protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată;
6. Ordinul nr. 286/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea Planului de servicii si a Normelor metodologice privind intocmirea Planului individualizat de protectie;
7. Hotărârea nr. 691/2015 pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de creştere şi îngrijire a copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate şi a serviciilor de care aceştia pot beneficia, precum şi pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi serviciile publice de asistenţă socială şi a modelului standard al documentelor elaborate de către acestea.

Tematica propusă:

I. Reglementări privind Constituția României ( Constituția României)
- Titlul II, Cap. II: Drepturile și libertățile fundamentale, 
- Titlul III - Autoritățile publice - Cap.V, Sectiunea 2: Administratia publică locală.
II. Reglementări privind Codul Administrativ (O.U.G. nr. 57/2019):
Partea VI (Titlul l, Titlul ll), Partea Vll;
III. Reglementări privind prevenirea și sancționarea  tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Ordonanța Guvernului nr. 137/2000) 
- Principiul egalității între cetățeni (art.1, paragraful 2),
- Comportamente care atrag răspunderea contravențională (art. 2, paragraful 4),
- Definirea hărțuirii (art.2, paragraful 5),
- Domeniile în care se pot manifesta discriminarea unei persoane și care constituie contravenție (art.7).
IV. Reglementări privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați (Legea nr. 202/2002) 
- Principiile prin care se realizează egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați (art.3),
- Egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați în domeniul muncii (Capitolul II: art.7-13).
V. Reglementări privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului (Legea nr. 272/2004 ) art. 17-21; secțunea a 2- a Mediul familial și îngrijirea alternativă art. 34 - 45; secțiunea a 4-a - Protecția copilului cu părinți plecați la muncă în străinătate; atribuțiile SPAS art.118;
VI. Reglementări privind intocmirea Planului de servicii (Ordinul nr. 286/2006) 
- Normele metodologice privind intocmirea Planului de servicii
VII. Reglementări privind Procedura de monitorizare a modului de creştere şi îngrijire a copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate şi a serviciilor de care aceştia pot beneficia, precum şi  Metodologiea de lucru privind colaborarea dintre direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi serviciile publice de asistenţă socială şi a modelului standard al documentelor elaborate de către acestea (Hotărârea nr.691/2015)

Atribuţiile postului de consilier debutant BPC:

- depistarea situaţiilor de risc care pot determina separarea copilului de pãrinţii sãi, precum şi pentru prevenirea comportamentelor abuzive ale pãrinţilor;
- întocmirea planului de servicii și a referatului de aprobare al acestuia destinat furnizării de servicii de consiliere socială, psihologică, informare drepturi și obligații pentru prevenirea separării copilului de familie;
- asigurarea de servicii de consiliere destinate copilului aflat în risc social și familiei acestuia;
- asigurarea aplicării măsurilor de prevenire și combatere a consumului de alcool și droguri, precum și al comportamentului delincvent și al abandonului școlar;
- monitorizarea cazurile de violență în familie şi colaborarea în acest sens cu instituţiile/ONG care desfășoară activități în acest sens;
- monitorizarea evoluţiei dezvoltãrii copilului şi modul în care pãrinţii acestuia îşi exercitã drepturile şi îşi îndeplinesc obligaţiile cu privire la copilul care a beneficiat de o mãsurã de protecţie specialã şi a fost reintegrat în familia naturală;
- solicitarea luării unei mãsuri de protecţie speciale pentru copiii a căror dezvoltare este primejduită în familia naturală;
- identificarea şi monitorizarea cazurile de copii ai căror părinţi se află la muncă în străinătate;
- eliberarea de dovezi părinților care notifică instituției intenţia de a pleca la muncă în străinătate;
- organizarea de programe de educație parentală destinate părintelui care se ocupă de creșterea și îngrijirea copilului după plecarea celuilalt părinte la muncă în străinătate, respectiv persoanelor desemnate a se ocupa de creșterea și îngrijirea copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate; 
- verificarea modului în care tutorele își îndeplinește obligațiile legale față de minorii  pentru care instanța a dispus instituirea tutelei;
- monitorizarea menținerii relațiilor personale ale copilului separat de unul dintre părinți cu celălalt părinte;
- prevenirea și intervenția în cazurile de copii aflați în situație de risc de părăsire sau părăsiți în unitățile sanitare;
- întreprinderea de demersuri în vederea înregistrării în registrul de stare civilă a copiilor care nu posedă certificat de naștere, precum și a copilului părăsit de mamă în maternitate;
- prevenirea și combaterea violenței domestice;

Concursul de recrutare se va desfăşura la sediul Direcţiei din Sibiu, Bdul Victoriei, nr. 13, astfel:

- proba scrisă în data de 18.04.2023, ora 10:00
- interviu termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, doar de către candidații care au obținut minimum 50 puncte la proba scrisă.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare şi se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării anunţului, respectiv în perioada 16.03.2023 - 04.04.2023.

Dosarul de concurs conține:

1.formularul de înscriere tip (Descărcare formular tip).
2.curriculum vitae, modelul european (Descărcare model CV).
3.
Copia actului de identitate;
4. Copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
5. Copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă tip care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice.
6. Adeverință care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie ale candidatului;
7. Cazierul judiciar;
8. Certificatul de integritate comportamentală;
9. Declaraţia pe proprie răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverința care să ateste lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia.

   Copiile de pe actele menţionate se prezintă însoţite de documentele originale sau în copii legalizate.

  Relaţii se pot obţine la sediul Direcţiei de Asistență Socială Sibiu, Bd. Victoriei, nr. 1-3 și la nr. de tel. 0269/208929, persoană de contact Mircea Nica, consilier Birou Resurse umane, comunicare şi relaţii cu publicul.

Sibiu, Bulevardul Victoriei 1-3, judeţul Sibiu
Programul cu publicul:
Luni – Joi - orele 8:00-15:00
Vineri – orele 8:00-12:00
© 2022-2023 DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ SIBIU, Toate drepturile rezervate